#PROXECTOS EUROPEOS

Programa DEPOINNOVA

Retos de futuro da provincia de Pontevedra

A Deputación de Pontevedra lanza o programa “DepoInnova” de compra pública de innovación, que se espera cofinanciar con fondos europeos a través do Ministerio de Ciencia e Innovación e do PERTE de dixitalización do ciclo da auga do Plan de recuperación, transformación e resiliencia.

Para a execución do proxecto empregarase maioritariamente o instrumento de compra pública de innovación (CPI), para promover así a innovación como a ferramenta chave de desenvolvemento da provincia e para a procura de solucións innovadoras aos retos aos que se enfronta.

Como próximo paso no proceso do programa “DepoInnova”, desde a Deputación convócase un proceso de consulta preliminar ao mercado, co obxecto de coñecer o nivel de madurez e o estado da arte das potenciais solucións innovadoras que poderían incorporarse para resolver os retos que se presentan.

Acerca do programa

A Deputación de Pontevedra é coñecedora dos múltiples retos aos que se enfronta a provincia, tanto a súa cidadanía coma os seus municipios, en particular os de menor tamaño, así como o seu ecosistema de innovación. Non en balde leva anos traballando e desenvolvendo programas específicos para mellorar a calidade de vida, a transformación social e económica, así como a transición cara á sostibilidade ambiental na provincia de Pontevedra.

Neste marco, desde a Deputación de Pontevedra decidiuse dar un salto cualitativo e poñer en marcha o Programa “DepoInnova”.

“DepoInnova” ten como obxectivo explorar as capacidades da colaboración público-privada para resolver os problemas complexos aos que se enfronta o conxunto da provincia. Para iso, a Deputación de Pontevedra busca solucións innovadoras para seis retos de actualidade, aínda que se considera que estes retos son só a punta de lanza dun programa de longo percorrido e alto impacto que transformará a realidade da provincia de Pontevedra.

A continuación, resúmense os retos aos que “DepoInnova” quere dar solución. A súa descrición detallada pode descargarse na sección “Participa nas consultas”.

Reto 1: dixitalización do ciclo urbano da auga

Desde a Deputación de Pontevedra búscanse solucións competitivas e adaptadas á realidade da provincia que permitan mellorar a xestión do ciclo da auga nos núcleos urbanos de menor poboación.

Espéranse propostas de solucións que permitan mellorar e optimizar, mediante a súa dixitalización, tanto o ciclo da auga no seu conxunto coma só algunhas fases ou elementos concretos deste. Así mesmo, consideraranse solucións que permitan xestionar o ciclo da auga de varios núcleos poboacionais de forma conxunta, aínda que terán especial interese aquelas que poidan implementarse de forma independente en cada núcleo urbano e sexan facilmente replicables. É dicir, búscanse solucións que poidan ser escalables e despregables ao conxunto de núcleos urbanos de menor tamaño da provincia.

Reto 2: xestión de residuos e economía circular

A Deputación de Pontevedra formula implementar tecnoloxías innovadoras no proceso de recollida e tratamento dos residuos xerados nos municipios de menor tamaño (os de menos de 20.000 habitantes) e cun elevado grao de dispersión xeográfica.

Este reto ten como obxectivo innovar nos procesos de recollida e tratamento de residuos. Aínda que o obxectivo final deste é a revalorización dos subproductos —reintroducíndoos na cadea produtiva, máis alá da simple reciclaxe–, considérase imprescindible innovar no proceso de recollida separada dos devanditos residuos, o que facilitará o incremento dos índices de preparación para a reutilización e a reciclaxe e, consecuentemente, dos beneficios ambientais, económicos e sociais na aceleración cara a unha economía circular. Neste sentido, é de especial importancia que os residuos recollidos de forma separada sexan de alta calidade, para reducir ao mínimo os impropios en cada unha das fraccións. Así mesmo, un proxecto de economía circular como se expón neste caso precisa dun sistema de recollida e seguimento optimizado que reduza o gasto e o impacto ao medio.

Reto 3: xestión integral de infraestruturas provinciais

As infraestruturas sostibles son unha base esencial para lograr un crecemento inclusivo e sostible, cumprir cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) e alcanzar as metas do Acordo de París da Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático.

Neste marco, propóñense ao mercado dous subretos concretos aos que a Deputación de Pontevedra busca dar solución. Débese ter en consideración, con todo, que os devanditos subretos son só algúns dos que poderían chegar a implantarse. Polo tanto, espéranse propostas que aborden tanto os casos de usos definidos coma outros non reflectidos neste documento pero que poderían ser igualmente de interese desde a perspectiva das infraestruturas sostibles e o Plan estratéxico 2030 de infraestruturas e que sexan competencia da Deputación de Pontevedra neste sentido.

Subreto 3.1: xestión da rede viaria

A finalidade é dispoñer de tecnoloxías que permitan supervisar o estado da rede viaria en tempo real mediante tecnoloxías RTRM (real-time remote monitoring), co desenvolvemento dunha plataforma de supervisión en tempo real da rede. Ademais da utilización de ortofotos procedentes de imaxe aérea e imaxe satelital, poderíase valorar o uso doutras procedentes de cámaras de control do tráfico ou mesmo de cámaras de CCTV, co cal se poderían enriquecer as fontes de información para a supervisión intelixente da rede viaria dependente da Deputación

Subreto 3.2: firmes innovadores

Búscanse solucións que permitan reducir as emisións e aumentar a sostibilidade na produción de asfalto, ademais de ofrecer solucións innovadoras. Neste sentido, búscase a implementación de novas metodoloxías que permitan o desenvolvemento de proxectos de infraestrutura viaria dentro dos cales se empreguen pavimentos ecosostibles creados a partir de materiais reciclados que poderían crear unha tendencia no sector e, consecuentemente, impulsala cara a un desenvolvemento sostible. O pavimento de asfalto recuperado demostra un potencial elevado ao usarse en construción ou mantemento de estradas, o que diminúe progresivamente a problemática ambiental no país ao ter persoas capacitadas a cargo con coñecemento previo nas actividades.

As solucións intelixentes que se buscan nesta consulta preliminar ao mercado poden incluír, entre outras, a reciclaxe do asfalto, o almacenamento correcto do mineral branco e material reciclado, o uso de asfalto de baixa temperatura ou temperatura reducida, a electrificación dos tanques de betume asfáltico e o uso de enerxías renovables ou combustibles do futuro.

Reto 4: dixitalización da Administración pública provincial

As áreas susceptibles de mellora en canto á dixitalización da propia Administración e das súas competencias son amplas e variadas. Mediante esta consulta preliminar ao mercado búscanse propostas para a transformación dixital da Deputación de Pontevedra e, en concreto, para permitir que se aliñe coa Axenda España Dixital 2025 e o Plan de dixitalización das administracións públicas 2021-2025.

A continuación, propóñense ao mercado varios casos de uso concretos que a Deputación de Pontevedra busca solucionar. Débese ter en consideración, con todo, que os devanditos casos de uso son só algúns dos que poderían chegar a implantarse. Polo tanto, espéranse propostas que aborden un ou varios casos de uso, así como outras que aborden outros non contemplados neste documento, pero que poderían ser igualmente de interese para a Deputación de Pontevedra.

Caso de uso 4.1: Integración e xestión de documentación baseada en blockchain para a súa achega a diversos usos administrativos

No marco desta consulta búscanse solucións que permitan todas ou a maioría das seguintes funcionalidades e capacidades:

 • Xuntar nun único espazo non só a información proveniente da cidadanía, senón tamén datos de fontes externas
 • Que a cidadanía xestione a súa propia información e documentación
 • Depurar datos para rectificar estes erros que, á súa vez, se non se modifican en orixe, volven cargarse de forma errónea a próxima vez
 • A actualización da información por un dos intervenientes, co grao de seguridade óptimo, que permita a todos os implicados actualizala e evitar erros innecesarios

As solucións poderían estar baseadas en blockchain —a través dun Hash e dunha cadea de bloques e IPFS—, de forma que as persoas usuarias puidesen manter a súa documentación na nube. O sistema permitiría, ademais, non facilitar datos naqueles casos en que non sexa necesario, de forma que, por exemplo, se puidese corroborar un dato concreto da persoa sen necesidade de acceder ao documento completo.

Caso de uso 4.2: xestión tributaria e de ingresos públicos delegada polos entes locais

Búscanse solucións que permitan a localización e xestión de parcelas mediante o desenvolvemento de sistemas innovadores que faciliten as actuacións relacionadas coa explotación de imaxes de sensores remotos mediante técnicas de intelixencia artificial, que posibiliten a monitorización continua das parcelas e melloren así a calidade e o posicionamento destas, así como a produtividade e identificación dos resultados. Tamén se esperan propostas que inclúan o desenvolvemento de algoritmos no ámbito do incremento da resolución espacial, a segmentación de imaxes a diferentes resolucións e o tracking multitemporal de elementos e detección de cambios.

Así mesmo, a visualización do devandito rueiro virtual debe incluír un modelo GIS e un xemelgo dixital informativo de terreo adaptado ás necesidades e economicamente sostible.

Reto 5: programas sociais e de emprego

Desde a Deputación de Pontevedra búscanse solucións que permitan coñecer as necesidades reais dos concellos e do tecido produtivo e asociativo, optimizar a información e sistematizala, adecuándoa ás necesidades do territorio, para poder deseñar e dirixir as accións cara a problemas concretos e demandados. Todo iso para contrarrestar as dificultades en materia de emprego da provincia, as diferenzas demográficas e asegurar o acceso igualitario aos recursos e programas de carácter social, en especial ao de orientación e intermediación laboral, á formación profesional para o emprego e ao emprendemento para a dinamización económica.

Así mesmo, búscanse solucións de teleasistencia que repercutan positivamente no envellecemento activo, entendido este como a mellora das oportunidades de saúde e calidade de vida das persoas a medida que envellecen. Por iso, perséguese favorecer a permanencia das persoas maiores no seu medio habitual de vida, o cal se logra facilitando e achegando servizos que proporcionen unha atención integral ás persoas que sirvan de apoio ás súas familias coidadoras.

A continuación, propóñense ao mercado varios casos de uso concretos que a Deputación de Pontevedra busca solucionar. Débese ter en consideración, con todo, que os devanditos casos de uso son só algúns dos que poderían chegar a implantarse. Polo tanto, espéranse propostas que aborden un ou varios casos de uso, así como outras centradas noutros non contemplados neste documento, pero que poderían ser igualmente de interese para a Deputación de Pontevedra.

Caso de uso 5.1: sistemas intelixentes de apoio á toma de decisión para a implementación de políticas sociais e de emprego

A finalidade deste reto é dispoñer de sistemas intelixentes de información que axuden a definir e tomar decisións en materia de políticas sociais e de emprego das entidades locais e da propia Deputación, de maneira que as políticas, programas e actuacións financiadas con fondos públicos se axusten mellor ás necesidades reais do tecido social, produtivo e territorial.

Preténdese deseñar e desenvolver unha plataforma intelixente que permita explotar datos abertos (INE, observatorios, páxinas web de concellos etc.), datos propios xerados cos programas ou coas políticas levadas a cabo polas propias entidades locais e mesmo incluír datos agregados, por exemplo, dos grandes operadores de telefonía, para ofrecer coñecemento específico sobre a realidade social, empresarial e territorial, especialmente en relación coa brecha de xénero.

Subreto 5.2: teleasistencia

Búscase mellorar a prestación dos servizos sociais comunitarios destinados á cidadanía de maior idade ou en situación de especial vulnerabilidade, que deberá basearse nunha ou en varias das seguintes tecnoloxías, superando en todo caso as capacidades ou funcionalidades das tecnoloxías actualmente dispoñibles no mercado:

 • Sistemas de teleasistencia avanzada adaptados ás necesidades e características das contornas rurais, en particular, en relación coa dispersión da poboación e cunha maior dificultade de acceso aos servizos sociosanitarios ou de xeolocalización necesaria para uns hábitos cotiáns que se desenvolven fóra do domicilio.
 • Solución de tratamento do dato nos servizos sociais municipais para avanzar na creación do expediente único da persoa usuaria.
 • Ferramenta dixital para axilizar a xestión do servizo de axuda no fogar en tempo real que integre todos os axentes involucrados.
 • Plataforma integradora de datos e información dos servizos de telasistencia e de servizos sociais e doutras fontes, que permita identificar riscos en determinadas poboacións, cun mapa de calor das diferentes necesidades e particularidades.
Reto 6: Museo de Pontevedra do século XXI

O Museo de Pontevedra xestiona a súa heteroxénea información a través de aplicacións individualizadas que operan sobre plataformas diferentes e non interconectadas, o que redunda nunha perda de eficiencia e na demora na resposta a situacións de alerta ou emerxencia que se presentan.

Doutra banda, o Museo pretende incrementar e diversificar a súa audiencia, polo que desexa renovar a súa proposta expositiva, sobre todo pensando na posible incorporación do complexo conventual de Santa Clara como nova sede. Neste sentido, cómpre dicir que boa parte da montaxe expositiva do Museo resulta plana e convencional, con pouca carga tecnolóxica e limitados elementos multimedia, o que fai a visita monótona.

Con esta consulta preliminar ao mercado búscase unha transformación dixital completa do Museo de Pontevedra que se materializa en dous ámbitos diferentes e se desenvolve en dous subretos. Espéranse propostas que aborden un ou os dous casos de uso reflectidos a continuación, así como outras propostas que traten problemáticas non contempladas neste documento pero que poderían resultar de interese.

Subreto 6.1: xestión integrada de coleccións e edificios do Museo de Pontevedra

Con este subreto perséguese unha xestión integrada e innovadora de coleccións e edificios para facilitar e optimizar o traballo das e dos conservadores, conservadores-restauradores e responsables e sistemas informáticos.

Neste sentido, desde o Museo búscase desenvolver unha plataforma intelixente de xestión dos seus edificios e coleccións que permita integrar a seguinte información: a xeolocalización, rexistro, caracterización e conservación preventiva das coleccións, a súa dixitalización e documentación tridimensional, a xestión de riscos e emerxencias de coleccións e edificios do Museo, a monitorización das condicións ambientais, o control de parámetros de seguridade e a determinación de capacidades en tempo real.

Subreto 6.2: contornas virtuais para mellorar a experiencia do visitante

Este subreto ten por obxectivo mellorar a experiencia das e dos visitantes a través da xeración de contornas virtuais para facilitar a transmisión de contidos dunha maneira máis atractiva e producir contextos máis comprensivos que permitan mellorar a súa experiencia.

Coa finalidade de servir de base ao futuro proxecto expositivo do Museo de Pontevedra, preténdese desenvolver unha proposta dinámica que permita coñecer a transformación da cidade histórica de Pontevedra e dos seus principais compoñentes (complexo río-ría, edificacións, trama urbana...) a través dunha modelaxe 3D dinámica e con textura hiperrealista, que explore a transformación da cidade ao longo do tempo, desde a época romana ata a actualidade, facilite a inmersión das e dos visitantes no escenario e permita a súa participación activa. Para que a formalización final da proposta tecnolóxica teña o rigor esixible é preciso que na xeración da información base se realice a análise crítica de fontes de natureza diversa que demandan a participación de profesionais procedentes de diferentes ámbitos do saber (arqueoloxía, arquitectura, historia da arte...).

Participa nas consultas

Desde a Deputación de Pontevedra convocamos esta consulta preliminar ao mercado, co obxecto de coñecer o nivel de madurez e o estado da arte das solucións innovadoras que poderían incorporarse na provincia.

Poderán participar aquelas entidades que teñan intención de colaborar coa Deputación de Pontevedra na presentación de propostas, tanto na súa definición e alcance, coma no seu desenvolvemento tecnolóxico.

Admitiremos a presentación de varias propostas por parte dunha mesma entidade, xa sexa individualmente ou de forma conxunta con outras. Así mesmo, consideraremos igualmente as propostas que respondan parcialmente a un reto, que propoñan unha solución que non aborde un reto no seu conxunto, pero achegue solucións para un aspecto concreto deste.

BASES DE PARTICIPACIÓN

Anexo I: reto relacionado coa dixitalización do ciclo da auga

Anexo II: retos relacionados con proxectos innovadores

Para a presentación de propostas relacionadas coa dixitalización do ciclo da auga (reto 1) descrito no anexo I

 • Cubrir a ficha de participación na consulta (anexo III)
 • Cubrir a ficha de propostas para os retos do anexo I, proxectos relacionados coa dixitalización do ciclo da auga (anexo IV)

  Presentar a ficha de participación e a ficha de propostas xunto coa documentación complementaria correspondente a través de VORTAL.

Para a presentación de proxectos innovadores (retos 2, 3, 4, 5 e 6) descritos no anexo II

 • Cubrir a ficha de participación na consulta (anexo III)
 • Cubrir a ficha de propostas para os retos do anexo II-proxectos innovadores (anexo V)

  Presentar a ficha de participación e a ficha de propostas, xunto coa documentación complementaria correspondente a través de VORTAL.

Enlace á consulta publicada en VORTAL

Prazo de presentación de propostas: aberto ata o 28 de setembro de 2022.
Orzamento estimado para as propostas relacionadas coa dixitalización do ciclo da auga: ata 10 millóns de euros
Orzamento estimado para as propostas de proxectos innovadores: ata 2 millóns de euros

Preguntas frecuentes (pdf)

depoinnova@depo.es

27 de marzo de 2023 - Consulta Preliminar ao Mercado – Primeira Rolda de Resultados

Primeiro Balance de Conclusións da Consulta Preliminar ao Mercado do Programa DEPOINNOVA

27 de marzo de 2023

Sede de Vigo da Deputación de Pontevedra

Programa

Presentación PowerPoint (pdf)

15 de setembro de 2022 - Xornada presencial de ampliación do detalle dos retos da Consulta Preliminar ao Mercados

29 de xullo de 2022 - Presentación Consulta Preliminar ao mercado

— 3 Resultados por páxina
Mostrando o intervalo 1 - 3 de 4 resultados.