Cultura

Axudas a escolas de música dependentes de asociacións sen ánimo de lucro

Esta convocatoria ten por obxecto subvencionar o funcionamento, no desenvolvemento das súas actividades docentes, das escolas de música dependentes das asociacións ou fundacións sen ánimo de lucro que teñan entre os seus obxectivos a formación musical e estean radicadas na provincia de Pontevedra, durante o ano 2019

O prazo de presentación empezará o día seguinte da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra (BOPPO) e rematará o 30 de setembro de 2019

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal, procedemento SIA 1662887)

Última modificación: venres, 03 xaneiro 2020