Centro de día

Centro de Día

A Deputación de Pontevedra conta no Centro Príncipe Felipe (CPF) cun centro de día. Este servizo de acollemento residencial diúrno procura preservar e potenciar a integración familiar natural como primeiro e principal recurso de protección, ademais de garantir as necesidades básicas. É un servizo alternativo á separación das e dos menores do núcleo familiar.

Está dirixido a menores que pertencen a familias con dificultades para atendelos durante a xornada laboral. A súa actividade asegura que as súas necesidades básicas queden cubertas.

As solicitudes deberán realizarse a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra https://sede.depo.gal

O prazo de presentación de solicitudes é de 30 días naturais contados a partir do día seguinte ao de publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO). Se o último día de prazo é inhábil entenderase prorrogado ao seguinte día hábil.

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN

 1. Data de publicación das bases do Centro de Día no BOPPO:
 • 15 de marzo
 1. Prazo para a presentación de solicitudes de admisión:
 • Do 16 de marzo ao 15 de abril
 1. Publicación, na páxina web da Deputación, da lista provisional de solicitudes presentadas para, de ser o caso, proceder á súa emenda mediante a achega da documentación requirida:
 • 24 de abril
 1. Prazo de achega, a través do Rexistro xeral da Deputación, da documentación para emendar o defecto que, de ser o caso, motivou a exclusión:
 • Do 25 de abril ao 9 de maio
 1. Data de publicación, na páxina web, da lista definitiva de solicitudes e adxudicación provisional de prazas:
 • 20 de xuño 
 1. Período de reclamación á lista definitiva de solicitudes e adxudicación provisional de prazas mediante presentación no Rexistro xeral da Deputación:
 • Do 21 ao 27 de xuño
 1. Data límite de envío da proposta da lista definitiva que o Consello Coordinador lle remitirá á entidade titular:
 • 1 de xullo
 1. Prazo de publicación no BOPPO do anuncio da lista definitiva das persoas admitidas, excluídas ou non aceptadas. Esta lista poderá consultarse na páxina web da Deputación:
 • Entre o 2  e o 13 de xullo
 1. Prazo para a presentación do recurso potestativo de reposición contra a lista definitiva de persoas admitidas, excluídas ou non aceptadas:
 • Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da lista definitiva no BOPPO. O recurso presentarase no Rexistro e dirixirase á Presidencia da Deputación Provincial

NOTA: No caso de modificación das datas sinaladas anteriormente, publicarase a correspondente actualización do calendario.

Última modificación: martes, 09 xullo 2019