Consorcio Provincial de Bombeiros

Postos de traballo

Xerencia (artigo 16 dos Estatutos):

Contrato de alta dirección celebrado, ao abeiro do R. d. 1382, de 1 de agosto, do 15/3/2016

Número Denominación do posto de traballo Retribucións anuais en 2018
1 Xerente 33.376,75 €

Importe que será incrementado o 0,25 % previsto na Lei 6/2018 de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018 e aprobado polo Consello de Ministros o 13 de xullo de 2018: 36,00 €.

Resultando unhas retribucións anuais 2018:

Réxime retributivo en 2018: 33.412,75 €

 

Persoal funcionario de habilitación estatal (en réxime de acumulación de funcións)

Número Denominación do posto de traballo Retribucións anuais en 2018
1 Secretaría-Intervención (Acumulación) 14.877,17 €