Imaxe representativa do tema Benestar

Plan de cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais

O Plan de Cofinanciamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais da Deputación de Pontevedra ten como obxectivo proporcionarlles asistencia económica aos concellos de menos de 20.000 habitantes nas súas competencias en materia de servizos sociais comunitarios básicos.

En conformidade co disposto no artigo 31.3 do  Decreto 99/2012, de 16 de marzo, que regula os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, modificado polo Decreto 148/2014, este plan ten por obxecto o financiamento do servicio de axuda no fogar (SAF) básico dos concellos e corporacións locais de menos de 20.000 habitantes, así como o financiamento destas entidades para a contratación de persoal técnico dos equipos municipais de servizos sociais comunitarios con perfís profesionais diferentes e complementarios ao do persoal profesional de referencia que se regula no artigo 37 do mencionado decreto.

O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación das bases e do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO)

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado, dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal)

O prazo de xustificación finaliza o 28 de febreiro de 2020

Teléfono de contacto: 986 804 100, ext. 41218

Subvencións concedidas 2019

Última modificación: venres, 10 xaneiro 2020