Depo rúArte

DepoRúARTE 2020: polo clima, pensando no 2030

A Deputación de Pontevedra, a través do Servizo de Cohesión Social e Xuventude, impulsa a quinta edición do programa "DepoRúARTE".

Esta nova convocatoria, denominada "DepoRúARTE: polo clima, pensando no 2030", ten por finalidade levar a cabo actividades educativas e de lecer, que reforcen a conciencia pública do colectivo xuvenil da provincia de Pontevedra, ofrecerlle un espazo de encontro e de sensibilización sobre os problemas relativos ao cambio climático e ás vulnerabilidades derivadas deste e incidir na necesidade de comezar unha transición ecolóxica centrada na sustentabilidade ambiental, para garantir unha xestión eficiente do capital natural do que dispoñemos desde as distintas perspectivas e propiciar unha educación respectuosa co medio, ademais de fomentar a utilización de medidas e accións sustentables que lle engadan valor ao noso patrimonio natural.

Baixo esta premisa proponse a implantación deste programa dirixido ao alumnado de cinco centros de educación secundaria, e unha sexta acción para o Centro Infantil Príncipe Felipe, para que traballen con calquera das cinco temáticas seguintes:

  • Enerxía alcanzable e non contaminante: consiste en incidir na importancia da enerxía, xa que é fundamental para case todos os grandes desafíos e oportunidades aos que lles fai fronte no mundo actualmente. O acceso universal á enerxía é esencial. É vital apoiar novas iniciativas económicas e laborais que aseguren o acceso universal aos servizos de enerxía modernos, melloren o rendemento enerxético e aumenten o uso de fontes renovables para crear comunidades máis sustentables e inclusivas e para a resiliencia ante problemas ambientais coma o cambio climático.
  • Produción e consumo responsable: consiste en incentivar medidas que preveñan a contaminación, en reducir a xeración de residuos e fomentar a súa reutilización e reciclaxe, é dicir, consiste en promover o uso eficiente dos recursos e da enerxía, a construción de infraestruturas que non danen o medio e en mellorar o acceso aos servizos básicos, entre outros. Todo iso tradúcese nunha mellor calidade de vida para todas as persoas e, ademais, axuda a elaborar plans xerais de desenvolvemento que rebaixen custos económicos, ambientais e sociais, que aumenten a competitividade e que reduzan a pobreza. Ten por obxectivo sensibilizar as e os consumidores educándoos sobre os modos de vida sustentables, facilitándolles información adecuada a través da etiquetaxe e das normas de uso.
  • Acción polo clima: consiste na sensibilización de que o cambio climático lles afecta a todos os países en todos os continentes, e ten un impacto negativo na súa economía, na vida das persoas e das comunidades. Os patróns climáticos están a cambiar, os niveis do mar están a aumentar, os eventos climáticos son cada vez máis extremos e as emisións do gas de efecto invernadoiro están agora nos niveis máis altos da historia. Na actualidade temos ao noso alcance solucións viables para que os países poidan ter unha actividade económica máis sustentable e máis respectuosa co medio; para iso necesitamos un cambio de actitude e que todas e todos, de forma conxunta, nos encamiñemos á utilización de enerxías renovables e doutras solucións aplicables para reducir as emisións e aumentemos os esforzos de adaptación. O cambio climático é un reto global que necesita que todas as persoas traballemos de forma coordinada e precisa para conseguir manter e mellorar o noso patrimonio natural.
  • Vida submarina: consiste na concienciación de que os océanos moven sistemas que fan que a Terra sexa habitable para a humanidade. As precipitacións, a auga potable, o clima, o tempo, as costas, gran parte dos nosos alimentos e mesmo o osíxeno do aire que respiramos proveñen, en última instancia, do mar e son regulados por este. A xestión prudente deste recurso esencial é unha característica clave do futuro sustentable. Con todo, na actualidade existe unha continua deterioración das augas costeiras debido á contaminación e á acidificación dos océanos, que está a ter un efecto adverso sobre o funcionamento dos ecosistemas e a biodiversidade.
  • Vida de ecosistemas terrestres: consiste na concienciación de que o 30,7 % da superficie terrestre está cuberta por bosques; estes, ademais de proporcionar seguridade alimentaria e refuxio, son fundamentais para combater o cambio climático, xa que protexen a diversidade biolóxica e as vivendas da poboación indíxena. Ao protexer os bosques tamén melloramos a xestión dos recursos naturais e a produtividade da terra. Actualmente, 13 millóns de hectáreas de bosque desaparecen cada ano e a degradación persistente das zonas áridas está a provocar a desertificación. Estas accións, provocadas polas actividades humanas e o cambio climático, supoñen grandes retos para o desenvolvemento sustentable.

Obradoiros

 

Acción polo Clima

O segundo obradoiro do programa terá lugar no centro IES Ribeira do Louro (lugar da Ribeira, s/n, Torneiros, 36410 O Porriño, Pontevedra)

Datas e horarios

  • Primeira sesión de sensibilización sobre a temática Acción polo Clima, 22 de outubro de 2020, de 11:30 a 14:30 h
  • Segunda sesión, na que se realizará a intervención artística no centro, 23 de outubro de 2020, de 11:30 a 14:30 h

Temática do obradoiro: Acción polo Clima

Alumnado participante: 19 alumnas e alumnos de 3.º A da ESO

Lugar de impartición da primeira sesión: aula do centro IES Ribeira do Louro

Lugar de impartición da segunda sesión: exteriores do centro, no que se vai realizar unha intervención artística nun dos muros exteriores das instalacións

Docente da primeira sesión: : Ana Vázquez Iglesias, educadora ambiental

Docente da segunda sesión: Ana Mazaira Docabo, licenciada en Belas Artes e experta en Arteterapia e Educación Artística

Produción e consumo responsables

O primeiro centro no que se vai a realizar é na C.I. Príncipe Felipe cos residentes da ESCOLA FOGAR E AGARIMO, que levará a cabo as actividades os días 14 e 15 de setembro.

  • 1ª sesión de sensibilización sobre a temática "Producción e consumo responsables": día 14/09/2020 de 11:15 a 14:15
  • 2ª sesión no que se realizara a intervención artística no centro: día 15/09/2020 de 10:00 a 13:00

Temática do obradoiro: "Produción e consumo responsables"

Alumnado participante: 17 alumnas e alumnos de entre 15 e 18 anos que están a cursar educación secundaria e formación profesional

Lugar de impartición da 1ª sesión: aula de vídeo do centro Príncipe Felipe.

Lugar de impartición da 2ª sesión: exteriores do centro onde se vai realizar unha intervención artística  nun dos muros exteriores das instalacións.

Docente da 1ª sesión: Inmaculada Vidal Gómez educadora social 

Subvencións concedidas

Última modificación: martes, 13 outubro 2020