Depoemprende na escola

DepoEmprende na Escola 2019-2020

"DepoEmprende na escola" é un proxecto educativo dirixido aos centros de Educación Primaria (5.º e 6.º curso) e de Educación Especial no cal o alumnado crea e xestiona un modelo empresarial, elabora produtos e organiza a súa venda para participar no mercado conxunto que promove a Deputación de Pontevedra e/ou nun mercado na localidade do centro educativo. No mercado conxunto, que se organiza nos últimos meses do curso escolar, colaboran todos os centros participantes co fin de vender os produtos que o alumnado elaborou, e obtéñense beneficios, dos cales destinan unha parte a accións sociais.

Obxectivo

A finalidade do proxecto é promover a cultura emprendedora nas comunidades educativas, apoiar a adquisición das competencias profesionais do alumnado e ofrecerlle recursos ao profesorado para a promoción do sentido da iniciativa e o espírito emprendedor a través dunha proposta de aprendizaxe por proxectos.

Metodoloxía

"DepoEmprende na escola" propón unha metodoloxía dinámica e participativa na cal o alumnado é o protagonista da súa propia aprendizaxe. Nesta iniciativa desenvólvense actividades prácticas que favorecen a aprendizaxe activa, cooperativa e significativa e implican a todos os axentes, establecéndose un traballo cooperativo entre alumnado, familias, profesorado, entidades e/ou asociacións do contorno e a Deputación de Pontevedra.

Temporalización

A temporalización esténdese ao longo do curso escolar, no cal se recollen diferentes accións e actividades dirixidas ao alumnado e ao profesorado, co fin de potenciar competencias asociadas á comunicación, á análise do contorno físico, á creación, á convivencia, á cidadanía e á alfabetización dixital. Esta temporalización divídese en fases, que parten do autocoñecemento, a creación e a xestión da cooperativa ata a elaboración dos produtos e a súa venda.

Recursos

De acordo co Plan de emprendemento no sistema educativo de Galicia, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra establecen un convenio de colaboración que ten como fin o fomento de iniciativas e actividades emprendedoras nos centros educativos da provincia de Pontevedra. Desenvólvense accións formativas dirixidas o profesorado que son certificadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, que incorpora o proxecto no Plan de emprendemento do sistema educativo en Galicia Eduemprende.

Finalmente, a Deputación de Pontevedra dota os centros educativos dos recursos e ferramentas necesarias para o desenvolvemento das accións relacionadas co proxecto e realiza un proceso permanente de seguimento e avaliación que permite analizar os logros, a execución do proxecto e o seu impacto, así como asesorar o profesorado e resolver incidencias e dúbidas. Este asesoramento lévase a cabo de forma presencial e en liña co fin de desenvolver un seguimento continuo dos procesos de ensino e aprendizaxe e satisfacer as necesidades que poidan xurdir durante o desenvolvemento do proxecto.

Última modificación: luns, 22 xuño 2020