DepoInforma COVID19

DEPOINFORMA

No mes de marzo a Deputación de Pontevedra puxo en marcha medidas urxentes fronte a crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. O Comité de Seguimento estableceu o aprazamento de eventos e actividades de participación en diferentes programas e o peche de diversos centros, e tamén fomentou o teletraballo entre o persoal da Administración provincial e a atención á cidadanía a través dos servizos electrónicos e telefónicos. Todo iso co fin de evitar situacións de risco de contaxio.

Actualmente a situación mudou e a Administración provincial está a recuperar de forma progresiva a súa actividade.

  • A evolución favorable da pandemia e a desescalada autorizada polo Goberno central permitiron recuperar parcialmente o traballo presencial e, deste xeito, o 1 de xuño retomouse a atención ao público no Pazo provincial e na Sede de Vigo, aínda que con restricións. Así, para garantir as medidas de seguridade nas instalacións as persoas que precisen ser atendidas presencialmente deben solicitar cita previa a través da páxina web.
  • 2 de xuño retomouse a actividade nas instalacións culturais dependentes da Deputación de Pontevedra. Despois de dous meses e medio pechados por mor da COVID-19, tanto o Museo Provincial de Pontevedra coma Castro Deza e os castelos de Sobroso e de Soutomaior reabriron as súas portas seguindo estritos protocolos de seguridade.
  • Polo de agora, limítase a capacidade das instalacións e o préstamo de salas segue suspenso ao non permitirse grandes concentracións de xente.
    Ver centros
  • Ademais, a excepcional situación sanitaria que atravesou o país obrigou a suspender unha serie de programas provinciais co fin de non poñer en risco a saúde das persoas participantes.
    Trátase dos proxectos dirixidos a grupos considerados como poboación de risco, os realizados en locais onde non era posible garantir o distanciamento físico e, en xeral, todos aqueles dirixidos a grupos amplos de poboación. Ver programas
    Todos estes programas retomaranse cara ao ano 2021, coas adaptacións adecuadas segundo a evolución da crise sanitaria provocada pola COVID-19.

 

 

Campaña #Responsabilízate

SITUACIÓN

A crise sociosanitaria da COVID-19 provocou grandes transformacións e cambios a nivel doméstico tanto nas pautas de consumo como na clase de residuos xerados en millóns de fogares.

Os residuos sanitarios de uso doméstico deben xestionarse de forma correcta para evitar danos ao medio.

A responsabilidade individual é máis necesaria que nunca. Trátase de usar e tamén de refugar os residuos sanitarios da forma correcta seguindo as instrucións do Ministerio para a Transición Ecolóxica: https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-COVID19/residuos/default.aspx

CONSECUENCIAS

A mala xestión dos residuos sanitarios derivados da COVID-19 ocasiona graves danos ambientais

Máscaras e luvas de látex ou nitrilo son esenciais para protexernos da COVID-19, pero se se tiran no chan poden supoñer unha importante ameaza para a saúde das demais persoas.

Máscaras e luvas son ademais unha ameaza para o noso planeta se acaban nas rías, nos montes ou no sistema de rede de sumidoiros das cidades e vilas, xa que non se degradan.

Unha máscara tarda ao redor de 400 anos en descompoñerse na natureza.

As luvas tamén son altamente contaminantes e perniciosas se acaban no fondo do mar e poñen en perigo a vida dalgunhas especies.

Só España fabricará durante o mes de xuño máis de 100 millóns de máscaras para fornecer a hospitais, corpos e forzas de seguridade e para protexer a poboación en xeral. É esencial empregar correctamente o material de autoprotección durante o seu uso e ao refugalo.

INDICACIÓNS

España é o sexto país da UE onde máis se reciclan os envases; é o momento de reafirmar este compromiso colectivo e xestionar de forma correcta o novo lixo que xeran os fogares.

Responsabilízate e deposita as túas luvas, máscaras e botes de xel nos contedores correctos.

As máscaras e as luvas non son reciclables e deben depositarse no contedor de descarte, de cor verde ou gris segundo o municipio.

Os botes baleiros de xeles desinfectantes deben deixarse no contedor amarelo xunto ao resto de envases de produtos de limpeza.

Un pequeno xesto coma gardar as máscaras ata poder depositalas nos contedores de residuos orgánicos ou restos ou levar os botes de xel hidroalcohólico ao contedor amarelo de envases pode previr danos irreparables no noso contorno máis próximo.

NO MARCO DOS ODS

A campaña "Responsabilízate" da Deputación de Pontevedra enmárcase no cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible de Nacións Unidas que a Institución provincial asumiu como prioritarios e que inflúen en cada unha das decisións do Goberno provincial.

A Deputación traballa de forma efectiva para reducir o impacto ambiental negativo das cidades e preservar os recursos naturais da provincia de Pontevedra.

Outra das liñas de traballo enmarcadas nos ODS son accións da Deputación encamiñadas a reducir considerablemente a xeración de refugallos mediante actividades de prevención, redución, reciclado e reutilización.

Este marco é o que inspira o lanzamento desta campaña de sensibilización, que busca situar Pontevedra como un referente no tratamento responsable do novo lixo xerado pola COVID-19 e a protección do medio como unha responsabilidade colectiva.

Centros

Suspensión de programas

Levantamento da suspensión de prazos administrativos

Con efectos desde o 1 de xuño de 2020, derrogase a disposición relativa á suspensión de prazos administrativos. Desde esa mesma data, o cómputo dos prazos que foran suspendidos reanudaranse.

Reanudación da tramitación ordinaria dos procedementos (BOPPO 01/05/2020)

  Cita Previa

Preguntas frecuentes sobre algúns proxectos da Deputación

Axenda

Celebración telemática das sesións da Xunta de Goberno mentres se manteña a situación de excepcionalidade e alarma (16/04/2020)

Establecemento temporal das sesións plenarias e das comisións informativas non presenciais (BOPPO 13/04/2020)

Quedan canceladas todas as actividades das DeporteEscolas.

Castelos de Soutomaior e Sobroso, Castrodeza e Museo de Pontevedra reabren as súas portas o 2 de xuño con todas as garantías e medidas de seguridade.

Información tributaria

Recomendacións fronte á COVID-19

Carteis de medidas preventivas e de hixiene fronte á COVID-19

Comité de Seguimento

40 días / 180 medidas na loita contra a COVID-19

 

Teléfono información xeral sobre o coronavirus: 900 400 116

Preguntas e respostas sobre coronavirus

Última modificación: xoves, 24 setembro 2020