DepoInforma Emprego

DEPOInforma Promoción de Emprego

O Servizo de Promoción de Emprego e Desenvolvemento Local da Deputación de Pontevedra, nace co obxectivo de impulsar iniciativas e programas de formación e emprego para mellorar a empregabilidade e as oportunidades de acceso ao emprego das persoas desempregadas da provincia de Pontevedra.

O obxectivo é informar sobre as actividades de promoción e os recursos de apoio ao emprego e ao autoemprego vinculados coa formación, orientación, intermediación laboral, prospección de necesidades e emprendemento, así como calquera outra actividade relacionada coa formación e a busca de emprego por conta allea ou por conta propia.

Se estás interesada ou interesado en recibir información sobre as accións da área de Promoción de Emprego e Desenvolvemento Local só tes que cubrir o formulario adxunto.

Última modificación: venres, 29 xaneiro 2021

Novedades de Promoción do Emprego

Novidades de Promoción de Emprego

Alta da subscrición

Baixa da subscrición

Servicio

PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento

Deputación de Pontevedra

Finalidades do tratamento

Tramitar a súa solicitude de alta, baixa ou modificación de datos no servizo comunicación de anuncios aos que está subscrito

Lexitimación para o tratamento

Consentimento explícito das persoas interesadas

Destinatarios dos datos

Non se prevén

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revocar o consentimento segundo o previsto en https://www.depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.depo.gal/proteccion-de-datos