depotermal

Depotermal

Este plan ten por finalidade fomentar o envellecemento activo e mellorar a calidade de vida das persoas, establecendo novas relacións sociais, favorecendo a participación en actividades que melloran o seu estado anímico, potenciando movementos de participación e cooperación social e promovendo espazos de encontro e intercambio de experiencias co fin de evitar o illamento e as situacións de soidade que poidan levar á vulnerabilidade.

 • O plan termal da Deputación "Depotermal" 2018 pon en marcha dous programas:
  • Programa de asistencia diaria a balnearios durante cinco días consecutivos
  • Programa termal con pernoita
 • Todos os concellos da provincia de Pontevedra poderán sumarse ao plan mediante un acordo de adhesión adoptado polo órgano competente, remitindo unha certificación expedida pola Secretaría do concello. O prazo para que os concellos soliciten a adhesión será do 14 de febreiro ao 5 de marzo de 2018.
 • Poderán beneficiarse do plan termal as persoas empadroadas na provincia de Pontevedra que non padezan ningunha enfermidade ou patoloxía incompatible coa actividade e que cumpran algún dos seguintes requisitos:
  • Nacer antes do 1 de xaneiro de 1968, feito que se deberá acreditar cunha fotocopia do documento nacional de identidade (DNI) ou co número de identidade de estranxeiro (NIE), segundo o caso
  • No caso de nacer o 1 de xaneiro de 1968 ou con posterioridade, ter a condición de pensionista polos conceptos de xubilación, invalidez, viuvez ou outras pensións, para o que se deberá presentar unha fotocopia do certificado correspondente
  • No caso de nacer o 1 de xaneiro de 1968 ou nunha data posterior, ter recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 %, o que se acreditará coa tarxeta ou certificado de recoñecemento do grao de discapacidade
  • Precisar un respiro familiar, o que se acreditará mediante o modelo de informe da traballadora ou traballador social dos servizos sociais comunitarios básicos.

No caso de persoas que desexen participar no plan de forma conxunta é preciso que as dúas persoas cumpran os requisitos esixidos nestas bases.

As persoas beneficiarias deben reunir ademais os seguintes requisitos:

 • Non padecer alteracións de comportamento que poidan perturbar a normal convivencia nos establecementos nin enfermidades transmisibles con risco de contaxio
 • Poder valerse de maneira autónoma para as actividades da vida diaria

Para calquera aclaración ou dúbida poderá poñerse en contacto co Servizo de Cohesión Social e Xuventude a través do teléfono 986 804 100 ou do seguinte enderezo de correo electrónico: cohesionsocialexuventude@depo.es

Última modificación: venres, 03 agosto 2018

Deportermal 2017

 • Hotel Talaso Louxo A Toxa
  Hotel Talaso Louxo A Toxa
 • Hotel Talaso Atlántico de Oia
  Hotel Talaso Atlántico de Oia
 • Hotel SPA Carlos I Silgar Sanxenxo
  Hotel SPA Carlos I Silgar Sanxenxo
 • Gran Talaso de Sanxenxo
  Gran Talaso de Sanxenxo