Descarga de documentos

Documentos de ORAL

FORMULARIOS DE XESTIÓN TRIBUTARIA

Trámites xerais

Imposto sobre Bens Inmobles (IBI)

Imposto sobre Actividades Económicas (IAE)

Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)

Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana (IIVTNU)

Taxas

INFRACCIÓNS E SANCIÓNS DE TRÁFICO

FORMULARIOS DE RECADACIÓN

Última modificación: luns, 15 abril 2019