Jornada nueva Ley de contratos

M.ª Asunción Sanmartín Mora

Funcionaria do corpo superior (administradores superiores) da Administración da Comunidade Autónoma de Aragón.

Desenvolveu toda a súa vida profesional en postos relacionados coa contratación pública. Na actualidade é xefa do Servizo de Xestión Económica e Contratación no Goberno de Aragón. Foi vogal da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da Comunidade Autónoma de Aragón e do Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.

Impartiu numerosos cursos, fundamentalmente sobre as materias de contratación pública e transparencia, organizados por institucións como o Instituto Aragonés de Administración Pública, o Instituto Europeo de Administración Pública, o Instituto Nacional de Administración Pública, o Instituto Asturiano de Administración Pública, a Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas e Provincias etc.

Profesora no Diploma de Especialización en Dereito Local, título propio da Universidade de Zaragoza, no módulo sobre contratos públicos (2012-2018).

Colaboradora do Observatorio de Contratación Pública, no que é responsable do Observatorio de Recursos Contractuais. Participou en varias obras colectivas sobre a nova Lei de contratos do sector público: Estudo sistemático da Lei de contratos do sector público, dirixido polo profesor Gimeno Feliu, e A contratación pública local. Comentarios ao articulado da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, directores J. M. Martínez Fernández e P. Bocos Redondo. O consultor dos concellos.

Ponencia: "Simplificación, reducción de plazos y nuevos procedimientos en la Ley de contratos del sector público"