Boletín semanal de novedades de la web de la Diputación de Pontevedra

Boletín semanal de novedades de la web de la Diputación de Pontevedra

Alta de la suscripción

Baja de la suscripción

PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento

Deputación de Pontevedra

Finalidades do tratamento

Tramitar a súa solicitude de alta, baixa ou modificación de datos no servizo comunicación de anuncios aos que está subscrito

Lexitimación para o tratamento

Consentimento explícito das persoas interesadas

Destinatarios dos datos

Non se prevén

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revocar o consentimento segundo o previsto en https://www.depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.depo.gal/proteccion-de-datos