Calidade

Calidade

O sector público, en xeral, e a Administración local, en particular, han de estar próximos ás inquedanzas da cidadanía e responder con prontitude e dilixencia ás súas necesidades. A implantación de sistemas de calidade na xestión permite acadar este obxectivo, de xeito que se consegue unha maior satisfacción dos usuarios e usuarias e, ao mesmo tempo, se optimizan os recursos empregados e se mellora a eficiencia.

As administracións realizaron un achegamento ás ferramentas de calidade, tendo como referencia a consideración do cidadán como "cliente" receptor dos servizos que prestan. Esta aproximación produciuse desde diferentes enfoques, coa aplicación de autoavaliacións, cartas de servizos e xestión de indicadores.

A política de calidade da Deputación de Pontevedra esténdese a diferentes servizos e departamentos e é obxecto de revisión periódica para asegurar a súa adecuación aos obxectivos pretendidos.

Última modificación: venres, 29 xaneiro 2016