Indicadores de transparencia

Indicadores da Lei de transparencia

Planificación e organización da Deputación

  • Plans e programas anuais e plurianuais nos que se fixan obxectivos concretos, así como informes para a determinación das actividades, medios e tempo previsto para a súa consecución
  • Organigrama actualizado que permite identificar os responsables dos diferentes órganos, así como as súas funcións e relacións de dependencia
  

Contratos, convenios e subvencións

  

Cargos da Deputación e entidades dependentes e participadas

  

Información económica e orzamentaria