Indicadores de transparencia

Información sobre a Deputación

Información sobre os cargos electos e o persoal

 1. Os datos biográficos da presidenta e das deputadas e deputados
 2. Os enderezos electrónicos da presidenta e das deputadas e deputados
 3. Ligazón ás redes sociais da presidenta
 4. Ligazón ás redes sociais das deputadas e dos deputados
 5. A relación de cargos (postos) de confianza da Deputación e o importe individual das súas retribucións
 6. De forma completa, a relación de postos de traballo (RPT) da Deputación
 7. Retribucións percibidas pola presidenta e as e os deputados
 8. As retribucións percibidas polos altos cargos (cargos electos polo menos) da Deputación e das e dos máximos responsables das entidades participadas por esta
 9. As indemnizacións percibidas polo abandono dos cargos
 10. O Rexistro de intereses de actividades e de bens contemplado na Lei de bases de réxime local
 11. O réxime de dedicación dos cargos electos e as súas retribucións
 12. As resolucións ditadas polo órgano competente sobre a compatibilidade das actividades privadas que os cargos van realizar
 13. A declaración da renda da presidenta
 14. A declaración da renda das deputadas e dos deputados
 15. A declaración da renda das e dos máximos responsables das entidades dependentes e participadas por a Deputación
 16. A nómina da presidenta
 17. A nómina das deputadas e dos deputados
 18. A nómina dos cargos de libre designación
 19. A nómina das e dos máximos responsables das entidades dependentes e participadas por ela
 20. A declaración patrimonial e bens da presidenta
 21. A declaración patrimonial e bens das deputadas e dos deputados
 22. A declaración patrimonial e bens das e dos máximos responsables das entidades dependentes e participadas por ela
 23. Os importes devindicados por asistencia a plenos, comisións e axudas de custo da presidenta
 24. Os importes devindicados por asistencia a plenos, comisións e axudas de custo das deputadas e dos deputados
 25. Os importes devindicados por asistencia a plenos, comisións e axudas de custo dos cargos de libre designación
 26. Os importes devindicados por asistencia a plenos, comisións e axudas de custo das e dos máximos responsables das entidades dependentes e participadas por ela
 27. O currículo da presidenta
 28. O currículo das deputadas e dos deputados
 29. O currículo das e dos máximos responsables das entidades dependentes e participadas pola Deputación
 30. O organigrama da Deputación
 31. A axenda da presidenta
 32. A axenda das deputadas e dos deputados
 33. Gastos de viaxe orixinados pola presidenta e polas deputadas e os deputados

Información sobre a organización e o patrimonio da Deputación

 1. Órganos de Goberno e as súas funcións
 2. Relación de postos de traballo (RPT) ou cadro de persoal dos organismos descentralizados, entes instrumentais e sociedades provinciais
 3. Relación de inmobles (oficinas, locais etc.), tanto propios como en réxime de arrendamento, ocupados e/ou adscritos á Deputación
 4. Relación de bens mobles de valor histórico-artístico e/ou os de alto valor económico da Deputación
 5. Inventario de bens e dereitos da Deputación
 6. Datos sobre os vehículos oficiais
 7. Datos sobre o parque móbil da Deputación
 8. Datos sobre o parque móbil das EE. PP..

Información sobre a estrutura da Deputación

 1. Regulamentos orgánicos da Deputación e a normativa de desenvolvemento da súa capacidade de autoorganización
 2. Lista actualizada e datos básicos das entidades públicas e privadas nas que ten participación a Deputación (organismos autónomos, entes dependentes, consorcios, sociedades provinciais etc.), así como ligazóns ás súas webs
 3. Censo de demarcacións e entidades da provincia:
  1. Partidos xudiciais
  2. Municipios
  3. Mancomunidades
  4. Entidades de ámbito territorial inferior ao municipio (EATIM)
 4. Indicadores sobre datos e cifras da provincia: pirámides de poboación, renda per cápita, índice de desemprego, porcentaxe de superficie forestal, porcentaxe de superficie de explotación agraria e gandeira, cifras de turismo provincial, gasto medio por cidadá ou cidadán
 5. A información ambiental, educativa e sobre asistencia social (atención á terceira idade: residencias, centros de día, visitadoras e visitadores etc.) pertencente ao ámbito da provincia
 6. Plan de responsabilidade social corporativa

Información sobre normas e institucións provinciais

 1. Ordes do día dos plenos provinciais con anterioridade á súa celebración
 2. Actas dos plenos provinciais
 3. Ordes do día da Xunta de Goberno con anterioridade á súa celebración
 4. Actas das xuntas de Goberno
 5. Orde do día das reunións dos órganos colexiados con anterioridade á súa celebración
 6. Actas das reunións do Goberno e dos órganos colexiados
 7. Preguntas de control emitidas ao Goberno por parte da oposición
 8. Emítense os plenos a través de internet e/ou existe un arquivo audiovisual histórico en liña deles?
 9. Ordenanzas y reglamentos propios
 10. "Código ético ou de bo goberno" da Deputación
 11. Ordenanza de transparencia
 12. Resolucións xudiciais
 13. Asignacións anuais aos grupos políticos provinciais

Planificación e organización da Deputación

 1. Plans e programas anuais e plurianuais nos que se fixan obxectivos concretos, así como as actividades, medios e tempo previsto para a súa consecución
 2. Acordos ou pactos reguladores das condicións de traballo e convenios colectivos vixentes
 3. Memorias e informes que conforman os expedientes de elaboración dos textos normativos con ocasión da súa publicidade
 4. Documentos que, conforme á lexislación vixente, deban ser sometidos á información pública durante a súa tramitación
 5. Relación actualizada das normas que estean en curso, indicando o seu obxecto e estado de tramitación
 6. Plan estratéxico de igualdade de xénero en base á Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes
 7. Política de xestión documental e de arquivo
 8. Regras e procedementos vixentes para a eliminación de documentos
 9. Identificación das persoas que forman parte dos órganos de representación do persoal

Última modificación: martes, 10 setembro 2019