O teu primeiro emprego

"O teu primeiro emprego" en organizacións non gobernamentais

Destinadas a asociacións sen ánimo de lucro que desenvolvan programas ou sexan titulares ou xestoras de centros ou programas de servizos sociais inscritas no rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais (RUEPSS)

O prazo de presentación de solicitudes é do 1 ao 29 de abril de 2019

As solicitudes presentaranse preferentemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

Nesta primeira seleccionaranse as organizacións non gobernamentais da provincia de Pontevedra como entidades colaboradoras e determinaranse as titulacións universitarias e de ciclos superiores de formación profesional dos 40 postos de traballo que se van desempeñar baixo a modalidade de contrato en prácticas, que se repartirán en dous grupos:

  • 1.º grupo: 25 contratacións en prácticas para persoas tituladas universitarias
  • 2.º grupo: 15 contratacións en prácticas para persoas tituladas en ciclos superiores de formación profesional

As contratacións laborais en prácticas que se deriven realizaranse entre as entidades colaboradoras e as e os titulados universitarios e de formación profesional de ciclos superiores sen experiencia laboral previa, co fin de poder adquirir a práctica profesional adecuada ao nivel de estudos cursados e facilitar a súa inserción no mercado laboral.

A través desta subvención financiarase unha parte do custo laboral total dun contrato en prácticas por un primeiro período de seis meses e outros seis meses máis en caso de prórroga do contrato e condicionado á existencia de crédito suficiente no Orzamento provincial correspondente.

A entidade colaboradora correrá co gasto que deba suplementar ata acadar o custo laboral total que corresponda á súa categoría polo convenio colectivo aplicable, incluída a cota empresarial á Seguridade Social e os incentivos, produtividades e/ou outros conceptos salariais derivados da relación contractual coa organización non gobernamental.

A contía máxima da subvención que se lle concederá a cada persoa contratada en prácticas segundo a categoría e titulación requirida será a seguinte:

Titulación Importe máximo subvención Total máximo subvención
Licenciatura, grao ou diplomatura 1.000 €/mes 12.000 €
Ciclo superior de formación profesional 950 €/mes 11.400 €

A Deputación provincial será a encargada de seleccionar as persoas que se contraten mediante a presentación das ofertas de emprego nas oficinas do Servizo Público de Emprego da provincia de Pontevedra, que realizará a sondaxe dos postos que se queren cubrir en toda a provincia tendo en conta as titulacións requiridas polas entidades colaboradoras.

A selección efectuarase entre as persoas demandantes de emprego desempregadas ou con tarxeta de mellora de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego da provincia de Pontevedra e que cumpran os requisitos esixidos para a formalización dun contrato en prácticas recollidos nas bases 3 e 4 da convocatoria. O ámbito de busca de emprego non poderá superar o nivel provincial.

Última modificación: venres, 16 agosto 2019