O teu primeiro emprego

"O teu primeiro emprego" na Deputación de Pontevedra

Por acordo da Xunta de Goberno núm. 2.28005, de 7 de xuño de 2019, aprobáronse as bases que regulan a selección das persoas beneficiarias das contratacións laborais en prácticas do programa formativo "O teu primeiro emprego", nos centros e servizos da Deputación Provincial de Pontevedra

Servicio Código de expediente Número de plazas Titulación solicitada  Resultado da selección
Cohesión Social 2019PEDEP013 1 Grado en Dirección e Xestión Pública Resultado
Rectificación
Promoción de Emprego e Desenvolvemento Local 2019PEDEP010 1 Grado en Relaciones Laborais e Recursos Humanos Resultado
Rectificación
Promoción de Emprego e Desenvolvemento Local 2019PEDEP011 1 Grado en ADE Resultado
Rectificación
Centro Príncipe Felipe 2019PEDEP001 2 Ciclo Superior en Dirección de Cociña Resultado
Rectificación
Centro Príncipe Felipe 2019PEDEP009 2 Grado en Educación Infantil Resultado
Rectificación
Comunicación Institucional 2019PEDEP006 1 Ciclo Superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos Resultado
Comunicación Institucional 2019PEDEP008 1 Grado en Comunicación Audiovisiual Resultado
Rectificación
Cooperación 2019PEDEP011 1 Grado en ADE Resultado
Rectificación
Cooperación 2019PEDEP013 1 Grado en Dirección e Xestión Pública Resultado
Rectificación
Estación Fitopatolóxica Areeiro 2019PEDEP002 2 Ciclo Superior en Educación e Control Ambiental Resultado
Estación Fitopatolóxica Areeiro 2019PEDEP004 2 Ciclo Superior en Paisajismo y Medio Rural Resultado
Estación Fitopatolóxica Areeiro 2019PEDEP007 1 Grado en Ciencias Ambientais Resultado
Medio Ambiente 2019PEDEP004 1 Ciclo Superior en Paisaxismo e Medio Rural Resultado
Medio Ambiente 2019PEDEP012 1 Grado en Dereito Resultado
Museo de Pontevedra 2019PEDEP003 4 Ciclo Superior en Guía, Información e Asistencias Turísticas Resultado
Rectificación
Museo de Pontevedra 2019PEDEP015 1 Título Superior de Conservación e Restauración de bens Arqueolóxicos Resultado
ORAL 2019PEDEP011 1 Grado en ADE Resultado
Rectificación
ORAL 2019PEDEP012 1 Grado en Dereito Resultado
ORAL 2019PEDEP013 1 Grado en Dirección e Xestión Pública Resultado
Rectificación
Servizos Lingüísticos 2019PEDEP014 2 Grado en Traducción e Interpretación Resultado
Rectificación
Turismo Rías Baixas 2019PEDEP014 1 Grado en Traducción e Interpretación Resultado
Rectificación
Turismo Rías Baixas 2019PEDEP013 1 Grado en Dirección e Xestión Pública Resultado
Rectificación
Finca Mouriscade 2019PEDEP005 2 Ciclo Superior en Química Ambiental Resultado
Patrimonio Documental e Bibliográfico 2019PEDEP016 1 Grado en Información e Documentación Resultado

Esta selección afecta a un total de 33 postos de traballo, dos que 19 pertencen ao grupo A2, con titulación universitaria, e 14 ao grupo C1, co nivel de ciclo superior de formación profesional.

A selección dos centros e servizos nos que se realizarán as prácticas levarase a cabo en función do programa de actuación que se vai desenvolver deseñado polo Servizo de Promoción de Emprego e Recursos Humanos e Formación, e tendo en conta a adecuación do perfil dos postos ás titulacións requiridas.

A selección das persoas beneficiarias consistirá na valoración dos méritos acreditados polas persoas preseleccionadas polo Servizo Público de Emprego e conforme aos criterios establecidos nas bases. Efectuarase entre persoas demandantes de emprego desempregadas ou coa tarxeta de mellora de emprego, inscritas no Servizo Público de Emprego e que cumpran os requisitos esixidos para a formalización dun contrato de traballo, mediante oferta de emprego presentada na oficina do Servizo Público de Emprego de Pontevedra polo Servizo de Recursos Humanos e Formación.

As persoas interesadas en participar deberán inscribirse como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego, asegurándose de ter acreditada a concorrencia dos requisitos establecidos nas bases da convocatoria.

Os perfís das persoas que se van seleccionar publicaranse nun prazo de cinco días a partir da publicación do anuncio no BOPPO.

 

Última modificación: venres, 19 xullo 2019