Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Prazas de persoal laboral fixo adscrito ao Museo da oferta de emprego 2017 reservada a promoción interna

Convocatoria para cubrir postos de traballo de persoal laboral fixo adscrito ao Museo Provincial incluídos na oferta de emprego público do ano 2017 e reservados á quenda promoción interna.

O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG), mediante extracto e previa publicación do texto íntegro das bases e a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO)

6 prazas de oficial de servizos xerais e subalternos

Última modificación: xoves, 15 novembro 2018