ORAL-Xestión tributaria

Competencias

O ORAL ten como fins específicos a xestión, recadación e inspección dos recursos de dereito público dos concellos e demais entidades que deleguen a prestación de tales servizos mediante convenios. Para tal fin exércense as seguintes competencias:

 • Xestión tributaria de impostos, taxas e prezos públicos
  • IBI: imposto sobre bens inmobles
  • IVTM: imposto sobre vehículos de tracción mecánica
  • IAE: imposto de actividades económicas
  • ICIO: imposto sobre construcións, instalacións e obras
  • IIVTNU: imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana
  • Taxas e prezos públicos (lixo, auga, sumidoiros, taxa do 1,5 %...)
 • Inspección tributaria do imposto sobre actividades económicas, imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, imposto sobre construcións, instalacións e obras e taxa por ocupación do dominio público a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracións de interese xeral (taxa do 1,5 %)
 • Recadación voluntaria e executiva dos ingresos locais de carácter público
 • Colaboración na xestión e recadación de sancións de tráfico
 • Xestión catastral do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana a través de convenios de prestación de servizos co Catastro inmobiliario
 • Asistencia, asesoramento xurídico e información sobre o contido das competencias legalmente asumidas tanto á cidadanía coma ás administracións públicas

Servizos prestados

  Asistencia, información e asesoramento de carácter tributario e catastral

  Rexistro de documentación

   Xestión tributaria e catastral

  Recadación

  Resolución de recursos, reclamacións, solicitudes e queixas

  Servizos electrónicos a través da Oficina Virtual Tributaria

  Comunicación e publicidade coas persoas contribuíntes

  Servizos económico–financeiros

  Asistencia técnica e xurídica

  Xestión tributaria

  Recadación

  Servizos catastrais

  Inspección tributaria

  Outros ingresos

ACCESO RÁPIDO