ORAL-Xestión tributaria

Estrutura orgánica

Coa finalidade de levar a cabo a xestión, inspección e recadación no ámbito da provincia de Pontevedra dos recursos de dereito público, tributarios e non tributarios, das entidades locais e demais administracións públicas que efectúen a delegación ou lle encomenden o exercicio desas facultades e funcións á Deputación, así como a xestión de actividades catastrais segundo os convenios e a normativa onde se dispoña isto, a Deputación Provincial de Pontevedra, no exercicio das competencias que lle son propias, constituíu por acordo plenario, de 29 de xuño de 2012, o órgano desconcentrado sen personalidade xurídica propia coa denominación de ORAL.

SERVIZO DE XESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS E INSPECCIÓN

 • Xestión de padróns de taxas, IVTM e IAE
 • Emisión de recibos e liquidacións de taxas, IVTM e IAE
 • Resolucións de reclamacións, recursos e solicitudes de bonificación ou exención de taxas, IVTM e IAE
 • Colaboración na xestión de sancións de tráfico e tramitación de multas (gravación e notificación de denuncias)
 • Resolución de reclamacións e recursos de sancións de tráfico
 • Xestión e colaboración na inspección de tributos (principalmente o IAE, ICIO, taxa de licenza urbanística, taxas municipais, entre outras)
 • Elaboración do plan inspector
 • Realización de propostas de regularización e emisión de informes
 • Supervisión dos expedientes que tramita a asistencia técnica
 • Colaboración coa asistencia técnica na tramitación das reclamacións

SERVIZO DE XESTIÓN CATASTRAL E TRIBUTARIA DO IBI

 • Tramitación, impulso e seguimento dos diversos expedientes que derivan do convenio de colaboración en materia catastral coa Dirección Xeral do Catastro
 • Elaboración e mantemento dos diversos padróns do imposto de bens inmobles
 • Liquidacións do IBI, así como do IIVTNU
 • Tramitación de recursos contra todos os actos de xestión liquidadora e da devolución de ingresos indebidos de IBI e IIVTNU
 • Tramitación de expedientes de alteracións catastrais de orde xurídica por cambios de titularidade
 • Tramitación de solicitudes de compensación, división de recibos de IBI, beneficios fiscais (de oficio ou a instancia de parte)
 • Actualización do padrón do IBI a través dos procedementos de inspección catastral, así como doutras actuacións de colaboración cuxa execución sexa aprobada polo órgano competente

SERVIZO DE RECADACIÓN

 • Recadación voluntaria e executiva de toda clase de tributos e doutros ingresos de dereito público das entidades locais
 • Proposta do calendario fiscal, control e modificacións dos períodos de cobro
 • Seguimento e control da recadación en período voluntario e executivo
 • Tramitación das solicitudes de compensación con cargo a terceiras persoas
 • Control, supervisión e confirmación das propostas de baixa
 • Emisión de requirimentos de bens dentro do procedemento de prema
 • Tramitación de procedementos e recursos sobre derivacións de responsabilidade, terceirías de dominio ou mellor dereito, solicitudes de aprazamentos e fraccionamentos, devolucións de ingresos indebidos, así como dos recursos propios desta área

SERVIZO XURÍDICO

 • Asesoramento técnico e xurídico, defensa e representación ante os xulgados e tribunais das entidades delegantes, fundamentalmente na xurisdición contencioso-administrativa e mercantil
 • Tramitar os procedementos de revisión de actos administrativos propios do servizo
 • Rexistro xeral e arquivo de documentación
 • Redacción de convenios de delegación
 • Asesoramento aos servizos do ORAL e emisión de informes xurídico-tributarios

SERVIZO DE XESTIÓN ORZAMENTARIA E CONTABILIDADE

 • Asesoramento económico e contable en materia tributaria
 • Xestión, control e coordinación dos asuntos relativos aos orzamentos, contabilidade e tesourería
 • Fiscalización dos expedientes de contratación administrativa correspondentes a área xestora ORAL e os convenios con contraprestación económica, así como os derivados da xestión tributaria e recadatoria.
 • Control do módulo contable de ROEP (recursos de outros entes públicos) así como o control de ingresos derivados da xestión recadatoria.
 • Rendición de contas ós entes delegantes, así como a tramitación e elaboración das liquidacións e transferencias do produto da recadación.
 • Tramitación da operación de crédito para anticipar aos concellos delegantes as cantidades dos tributos que se recadarán no exercicio. Estes anticipos non supoñen carga algunha para os concellos xa que a propia Deputación asume os intereses que xere a operación de crédito

SECCIÓN DE COORDINACIÓN

 • Organización, distribución, control e supervisión de todas as oficinas periféricas do ORAL e do persoal ao seu cargo
 • Estudo e proposta das necesidades de Recursos Humanos do ORAL
 • Tramitación de procedementos de contratación administrativa no seu ámbito de actuación (entre outras, inspección catastral, inspección de taxas ou inspección doutros ingresos de dereito público)
 • Estudo, control, supervisión e mellora dos procedementos tributarios desenvolvidos no ORAL
 • Formulación e desenvolvemento de formación específica en xestión tributaria no posto de traballo
 • Distribución e difusión de información no seu ámbito de actuación
 • Intermediación cos concellos, especialmente co persoal técnico pertencente á área tributaria

ACCESO RÁPIDO