Memoria

A memoria anual do ORAL recolle os principais datos de xestión e económicos deste órgano. En resumo, o seu contido é o seguinte:

 • Obxectivos, valores, misión e visión
 • Organización e competencias
 • Delegacións tributarias e doutros ingresos
 • Xestión e recadación en voluntaria
 • Xestión recadatoria en vía executiva
 • Evolución da xestión recadatoria (voluntaria e executiva)
 • Xestión das sancións de tráfico
 • Xestión catastral
 • Asesoramento ás persoas interesadas, Real decreto 1/2014
 • Expedientes xestionados
 • Achegas de liquidez aos concellos. Anticipos a conta

Constitúe, polo tanto, un instrumento da rendición de contas ante a cidadanía e forma parte das obrigas vinculadas á transparencia na xestión pública.

Así mesmo, articúlase como un instrumento de reflexión para a propia organización ao permitir unha análise pormenorizada da eficacia e eficiencia da asignación de recursos, así como da valoración da idoneidade dos métodos de xestión e organización utilizados.