ORAL-Xestión tributaria

IAE

 

Que é o IAE?

O artigo 78 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, establece que o imposto sobre actividades económicas é un tributo directo de carácter real, cuxo feito impoñible está constituído polo mero exercicio, en territorio nacional, de actividades empresariais, profesionais ou artísticas, exercidas ou non nun local determinado e especificadas ou non nas tarifas do imposto.

Quen ten que pagar o IAE?

Son suxeitos pasivos deste imposto as persoas físicas ou xurídicas e as entidades referidas no artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, sempre que realicen en territorio nacional calquera das actividades que orixinan o feito impoñible.

Cal é a cota tributaria no IAE?

A cota tributaria será a resultante de aplicar as tarifas do imposto, de acordo cos preceptos contidos no Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e nas disposicións que a complementen e desenvolvan; e os coeficientes e as bonificacións previstos pola lei e, no seu caso, acordados por cada concello e regulados nas ordenanzas fiscais respectivas.

Cal é o período impositivo e o devengo do IAE?

O período impositivo coincide co ano natural, excepto cando se trate de declaracións de alta; nese caso abarcará desde a data de comezo da actividade ata o final do ano natural.

O imposto devéngase o primeiro día do período impositivo e as cotas serán irredutibles, salvo que, nos casos de declaración de alta, o día de comezo da actividade non coincida co ano natural, en cuxo caso as cotas calcularanse proporcionalmente ao número de trimestres naturais que queden para finalizar o ano, incluído o do comezo do exercicio da actividade.

Así mesmo, e no caso de baixa por cesamento no exercicio da actividade, as cotas serán rateables por trimestres naturais, excluído aquel no que se produza o dito cesamento. Para tal fin os suxeitos pasivos poderán solicitar a devolución da parte da cota correspondente aos trimestres naturais nos que non se exerceu a actividade.

Concellos que delegaron o IAE no ORAL

 • Agolada
 • Arbo
 • Baiona
 • Barro
 • Caldas de Reis
 • Cambados
 • Campo Lameiro
 • Cangas
 • Cañiza, A
 • Catoira
 • Cerdedo-Cotobade
 • Covelo
 • Crecente
 • Cuntis
 • Dozón
 • Estrada, A
 • Fornelos de Montes
 • Gondomar
 • Lalín
 • Lama, A
 • Meaño
 • Meis
 • Moaña
 • Mondariz
 • Mondariz-Balneario
 • Moraña
 • Mos
 • Neves, As
 • Nigrán
 • Oia
 • Pazos de Borbén
 • Porriño, O
 • Portas
 • Poio
 • Ponteareas
 • Ponte Caldelas
 • Pontecesures
 • Rodeiro
 • Rosal, O
 • Salceda de Caselas
 • Salvaterra de Miño
 • Sanxenxo
 • Silleda
 • Soutomaior
 • Tomiño
 • Tui
 • Valga
 • Vilaboa
 • Vila de Cruces
 • Vilanova de Arousa

Trámites

 • Solicitude de bonificacións e exencións que procedan
 • Presentación de solicitudes de rateo de recibos nos casos taxados
 • Solicitude de fraccionamentos
 • Domiciliación dos meus recibos
 • Solicitude de certificados de débedas

Preguntas frecuentes

 Quen xestiona as declaracións de alta, baixa ou variación no IAE?

 De que beneficios fiscais podo gozar?

 Como se calcula o recibo do IAE?

Normativa

Non atopas o que buscas? Chámanos ao 886 211 400 e te axudaremos a atopar a información que necesitas. Tamén podes mandarnos unha consulta por escrito a través do seguinte acceso: CONTACTA

ACCESO RÁPIDO