ORAL-Xestión tributaria

IBI

 

Que é o IBI?

O imposto sobre bens inmobles está regulado no artigo 60 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

A mencionada normativa establece que o imposto sobre bens inmobles é un tributo directo de carácter real que grava o valor dos bens inmobles nos termos establecidos nesta lei.

Constitúe o feito impoñible do imposto a titularidade dos seguintes dereitos sobre os bens inmobles rústicos e urbanos e sobre os inmobles de características especiais:

 • Dunha concesión administrativa sobre os propios inmobles ou sobre os servizos públicos aos que estean afectos.
 • Dun dereito real de superficie
 • Dun dereito real de usufruto
 • Do dereito de propiedade

A realización do feito impoñible que corresponda de entre os definidos no apartado anterior pola orde nel establecido determinará a non suxeición do inmoble urbano ou rústico ás restantes modalidades previstas neste. Nos inmobles de características especiais aplicarase esta mesma prelación, salvo cando os dereitos de concesión que poidan recaer sobre o inmoble non esgoten a súa extensión superficial, suposto no que tamén se realizará o feito impoñible polo dereito de propiedade sobre a parte do inmoble non afectada por unha concesión.

Quen ten que pagar o IBI?

Son suxeitos pasivos, a título de contribuíntes, as persoas naturais e xurídicas e as entidades referidas no artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, que ostenten a titularidade do dereito que, en cada caso, sexa constitutivo do feito impoñible deste imposto.

O artigo 63 da Lei reguladora das facendas locais fai mención expresa á figura da ou do substituto da persoa contribuínte no imposto de bens inmobles.

O artigo 64 da Lei reguladora das facendas locais fai referencia á afección de bens.

Concellos que delegaron o IBI no ORAL

 • Agolada
 • Arbo
 • Baiona
 • Barro
 • Caldas de Reis
 • Cambados
 • Campo Lameiro
 • Cangas
 • Cañiza, A
 • Catoira
 • Cerdedo-Cotobade
 • Covelo
 • Crecente
 • Cuntis
 • Dozón
 • Estrada, A
 • Fornelos de Montes
 • Gondomar
 • Lalín
 • Lama, A
 • Meaño
 • Meis
 • Moaña
 • Mondariz
 • Mondariz-Balneario
 • Moraña
 • Mos
 • Neves, As
 • Nigrán
 • Oia
 • Pazos de Borbén
 • Porriño, O
 • Portas
 • Poio
 • Ponteareas
 • Ponte Caldelas
 • Pontecesures
 • Rodeiro
 • Rosal, O
 • Salceda de Caselas
 • Salvaterra de Miño
 • Sanxenxo
 • Silleda
 • Soutomaior
 • Tomiño
 • Tui
 • Valga
 • Vilaboa
 • Vila de Cruces
 • Vilanova de Arousa

Trámites

 • Alteracións catastrais xurídicas ou físicas
 • Solicitude de bonificacións e exencións
 • Presentación de recursos e reclamacións
 • Solicitude de relación de bens inmobles
 • Domiciliación dos meus recibos
 • Solicitude de certificados de débedas
 • Solicitude de fraccionamentos de débedas

Preguntas frecuentes

 Como podo saber se a vivenda que vou comprar está ao corrente no pagamento do IBI?

 Vendín/comprei unha vivenda; que teño que facer para cambiar a titularidade no IBI?

 E se desexo modificar a titularidade dun inmoble de natureza rústica?

 Vendín un inmoble este ano e chegoume o recibo de IBI, correspóndeme o pagamento?

 Que debo facer se o recibo ou a liquidación conteñen datos incorrectos do inmoble?

 Podería obter algún beneficio fiscal no IBI por ter familia numerosa?

 Pódenme reclamar recibos de IBI pendentes correspondentes a exercicios anteriores á compra da miña vivenda?

 Recibín unha liquidación de IBI correspondente aos catro últimos anos e xa paguei no seu día os recibos anuais correspondentes aos mesmos exercicios, cal é o motivo?

 Necesito a referencia catastral da miña vivenda, como podo saber cal é?

 Podo obter unha relación de bens inmobles no ORAL?

 É posible dividir a cota do IBI entre as distintas persoas propietarias do inmoble?

Normativa

Non atopas o que buscas? Chámanos ao 886 211 400 e te axudaremos a atopar a información que necesitas. Tamén podes mandarnos unha consulta por escrito a través do seguinte acceso: CONTACTA

ACCESO RÁPIDO