Emprego

Competencias profesionais

As competencias profesionais pódense definir como o conxunto de recursos persoais que entran en xogo na execución dunha determinada actividade laboral.

O coñecemento específico, teórico e práctico da profesión é importantísimo e pódese adquirir polas diferentes vías de formación e experiencia. Realízanse diversas convocatorias de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas.

Segundo a OCDE, a máis competencias, máis emprego e benestar, pero non sempre é así. Hai xefes que prefiren persoas que nese momento saiban menos, pero que teñan unhas competencias profesionais que axuden a progresar máis no traballo e que, ademais, poidan motivar o resto do equipo.

Estamos a falar de habilidades, coñecementos, destrezas e comportamentos coma a innovación, o liderado, a orientación ao logro, a planificación, a procura de recursos, a autoconfianza, o autocontrol, a empatía, a orientación ao cliente, a creatividade, a capacidade analítica etc.

Competencias profesionais

Competencias profesionais=saber (coñecementos)+saber facer (habilidades)+poder facer (aptitudes)+querer facer (actitudes)

Os certificados de profesionalidade, regulados polo Real decreto 34/2008, de 18 de xaneiro, son o instrumento de acreditación oficial das cualificacións profesionais do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais no ámbito da administración laboral.

Última modificación: martes, 06 marzo 2018