Perfil do contratante

Perfil de contratación

Ponse en coñecemento das empresas, administracións, organismos e interesados en xeral que, tal e como dispón o artigo 334 do Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, en cumprimento do establecido na disposición adicional terceira da Lei 20/2013, de 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado, o perfil do contratante da Deputación de Pontevedra se integra na Plataforma de Contratación do Sector Público, pasando a xestionarse e difundirse exclusivamente por medio desta.

Por este motivo a partir do 15 de decembro de 2014 os procedementos de contratación da Deputación de Pontevedra publícanse unicamente na Plataforma de Contratación do Sector Público do Estado.

Plataforma de Contratación

Última modificación: venres, 09 decembro 2016