Plan de formación

Plan de formación continua para o ano 2019

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra https://sede.depo.gal

O prazo de inscrición comezará a partir do día seguinte ao da publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e rematará dez días antes do comezo de cada acción formativa

Cursos da modalidade EN LIÑA

Cursos de modalidade PRESENCIAL

Cursos de modalidade SEMIPRESENCIAL

Accións formativas para persoal da Deputación de Pontevedra

Última modificación: mércores, 10 abril 2019