Plan Concellos 2017

Plan Concellos 2017

O Plan Concellos 2017 presenta varias novidades nesta edición: por unha banda, conta con 1,2 millóns máis que en 2016 (achegarase aos 41,2 millóns de euros), un 3 % máis; pola outra, aumenta a autonomía dos concellos á hora de decidiren as súas prioridades de investimento e, ao mesmo tempo, prima as axudas aos concellos máis pequenos da provincia de Pontevedra.

Esta nova edición mantén a liña de impulso da xestión municipal; promoverá o desenvolvemento económico e a creación de emprego como bases fundamentais para o seu crecemento.

Establécese así unha nova repartición dos 41.200.000 millóns de euros cos que contará en 2017. Os concellos de menos de dez mil habitantes disporán de 18,2 millóns de euros; os comprendidos entre os dez mil e vinte mil habitantes contarán con 14,1 millóns; e os de máis de vinte mil disporán de 8,9 millóns de euros.

Concellos Importe 2016 Importe 2017 %
De 1 a 10.000 habitantes 17.333.333 € 18.200.000 € 5 %
De 10.001 a 20.000 habitantes 13.600.000 € 14.100.000 € 3,7 %
De 20.001 a 50.000 habitantes 9.066.667 € 8.900.000 € -1,8 %
Total 40.000.000 € 41.200.000 € 3 %

As cantidades entre os tres grupos repártense nunha parte fixa e outra variable. A parte fixa ascende ao 40 % do Plan e a variable ao 60 % restante. Mentres que en 2016 se priorizou o financiamento dos concellos máis pequenos coa introdución de criterios que corrixían as diferenzas poboacionais e espaciais, primando a necesidade de atención aos núcleos de poboación, para o próximo ano engádese ao cálculo de repartición o peso da variable da densidade poboacional, co que se permitirá aínda un maior achegamento ás singularidades de cada un dos concellos.

O Plan Concellos 2017 simplifica as catro liñas de actuación da edición de 2016 en só tres. A liña 1, dedicada a investimentos, representa un 62,5 % do total do Plan; está dotada de 25.750.000 euros, fronte aos 25 millóns de 2016. A liña 2, dedicada a amortización, pago de débeda e gasto corrente, representa un 15 % do total, 6.180.000 euros. A liña 3, destinada a emprego, supón o 22,5 % do total e conta con 9.270.000 euros.

REPARTICIÓN DO PLAN CONCELLOS 2017 POR COMARCAS (pdf)

Subvenciones concedidas

Última modificación: martes, 14 xaneiro 2020