Plan de Práctica Laboral en Concellos e na Deputación 2018

Núm. exp. Titulación Lista provisional Lista definitival Puntuacións
totais
Selección
final
2018C001 Ciclo Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Rede Listas Listas Listas Listas
2018C002 Ciclo Superior en Administración e Finanzas Listas Listas Listas Listas
2018C004 Ciclo Superior en Animación de Actividades Físicas e Deportivas Listas Listas Listas Listas
2018C005 Ciclo Superior en Animación Sociocultural e Turística Listas Listas Listas Listas
2018C006 Ciclo Superior en Asistencia á Dirección Listas Listas Listas Listas
2018C011 Ciclo Superior en Construcións Metálicas Listas Listas Listas Listas
2018C017 Ciclo Superior en Deseño e Edición de Publicacións Impresas e Multimedia/Deseño e Produción Editorial Listas Listas Listas Listas
2018C018 Ciclo Superior en Deseño e Xestión da Produción Gráfica/Produción en Industrias de Artes Gráficas Listas Listas Listas Listas
2018C022 Ciclo Superior en Educación e Control Ambiental Listas Listas Listas Listas
2018C023 Ciclo Superior en Educación Infantil Listas Listas Listas Listas
2018C026 Ciclo Superior en Guía, Información e Asistencias Turísticas/Información e Comercialización Turísticas Listas Listas Listas Listas
2018C028 Ciclo Superior en Imaxe/Iluminación, Captación e Tratamento da Imaxe Listas Listas Listas Listas
2018C029 Ciclo Superior en Integración Social Listas Listas Listas Listas
2018C031 Ciclo Superior en Análise e Control/Laboratorio de Análise e Control de Calidade Listas Listas Listas Listas
2018C037 Ciclo Superior en Paisaxismo e Medio Rural Listas Listas Listas Listas
2018C040 Ciclo Superior en Produción de Audiovisuais e Espectáculos/Produción de Audiovisuais, Radio e Espectáculos Listas Listas Listas Listas
2018C048 Ciclo Superior en Saúde Ambiental Listas Listas Listas Listas
2018C049 Ciclo Superior en Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos Listas Listas Listas Listas
2018C053 Ciclo Superior en Xestión Forestal e do Medio Natural/Xestión e Organización dos Recursos Naturais e Paisaxísticos Listas Listas Listas Listas
2018C056 Diplomatura en Biblioteconomía e Documentación/Grao en Información e Documentación/Licenciatura en Documentación Listas Listas Listas Listas
2018C058 Diplomatura en Xestión e Administración Pública/Grao en Dirección e Xestión Pública Listas Listas Listas Listas
2018C060 Diplomatura/Grao en Educación Social Listas Listas Listas Listas
2018C064 Diplomatura/Grao en Relacións Laborais/Relacións Laborais e Recursos Humanos Listas Listas Listas Listas
2018C066 Diplomatura/Grao en Traballo Social Listas Listas Listas Listas
2018C067 Diplomatura/Grao en Turismo Listas Listas Listas Listas
2018C068 Enxeñería Industrial, orientación en Organización Industrial/Grao en Enxeñería en Organización Industrial Listas Listas Listas Listas
2018C072 Enxeñería Técnica Agrícola/Grao en Enxeñería Agrícola e Agroalimentaria/Grao en Enxeñería Agraria/Enxeñería Agrónoma Listas Listas Listas Listas
2018C073 Enxeñería Técnica de Obras Públicas/Grao en Enxeñería de Obras Públicas/Grao en Enxeñería Civil/Enxeñería de Camiños, Canais e Portos Listas Listas Listas Listas
2018C079 Enxeñería Técnica Forestal/Grao en Enxeñería Forestal e do Medio Natural/Grao en Enxeñería Forestal/Enxeñería de Montes Listas Listas Listas Listas
2018C081 Enxeñería Técnica Industrial en Mecánica/Enxeñería Industrial, orientación en Mecánica/Grao en Enxeñería Mecánica Listas Listas Listas Listas
2018C084 Grao en Arquitectura/Arquitectura Listas Listas Listas Listas
2018C087 Grao en Dereito/Licenciatura en Dereito Listas Listas Listas Listas
2018C089 Grao en Enxeñería de Edificación/Arquitectura Técnica/Arquitectura Técnica en Execución de Obras Listas Listas Listas Listas
2018C093 Licenciatura en Filoloxía Galega/Grao en Lingua e Literatura Galegas Listas Listas Listas Listas
2018C095 Licenciatura en Filoloxía Inglesa/Grao en Lingua e Literatura Inglesas Listas Listas Listas Listas
2018C097 Licenciatura en Humanidades/Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural Listas Listas Listas Listas
2018C098 Licenciatura en Psicopedagoxía Listas Listas Listas Listas
2018C101 Licenciatura/Grao en Administración e Dirección de Empresas Listas Listas Listas Listas
2018C103 Licenciatura/Grao en Bioloxía Listas Listas Listas Listas
2018C104 Licenciatura/Grao en Ciencias Ambientais Listas Listas Listas Listas
2018C105 Licenciatura/Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Listas Listas Listas Listas
2018C107 Licenciatura/Grao en Ciencias Políticas e da Administración Listas Listas Listas Listas
2018C108 Licenciatura/Grao en Comunicación Audiovisual Listas Listas Listas Listas
2018C109 Licenciatura/Grao en Economía Listas Listas Listas Listas
2018C114 Licenciatura/Grao en Historia/Grao en Xeografía e Historia Listas Listas Listas Listas
2018C115 Licenciatura/Grao en Historia da Arte Listas Listas Listas Listas
2018C117 Licenciatura/Grao en Pedagoxía Listas Listas Listas Listas
2018C119 Licenciatura/Grao en Publicidade e Relacións Públicas Listas Listas Listas Listas
2018C121 Licenciatura/Grao en Tradución e Interpretación Listas Listas Listas Listas
2018C122 Licenciatura/Grao en Xornalismo Listas Listas Listas Listas
2018C123 Mestre (especialidade en Educación Infantil)/Grao en Educación Infantil Listas Listas Listas Listas
2018C124 Mestre (especialidade en Educación Primaria)/Grao en Educación Primaria Listas Listas Listas Listas

 

Última modificación: venres, 06 xullo 2018