Plan de Práctica Laboral en Concellos e na Deputación 2018

 

Núm. exp. Titulación Listado provisional
admitidos
2018C001 Ciclo Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Rede Listas
2018C002 Ciclo Superior en Administración e Finanzas Listas
2018C004 Ciclo Superior en Animación de Actividades Físicas e Deportivas Listas
2018C005 Ciclo Superior en Animación Sociocultural e Turística Listas
2018C006 Ciclo Superior en Asistencia á Dirección Listas
2018C011 Ciclo Superior en Construcións Metálicas Listas
2018C017 Ciclo Superior en Deseño e Edición de Publicacións Impresas e Multimedia/Deseño e Produción Editorial Listas
2018C018 Ciclo Superior en Deseño e Xestión da Produción Gráfica/Produción en Industrias de Artes Gráficas Listas
2018C022 Ciclo Superior en Educación e Control Ambiental Listas
2018C023 Ciclo Superior en Educación Infantil Listas
2018C026 Ciclo Superior en Guía, Información e Asistencias Turísticas/Información e Comercialización Turísticas Listas
2018C028 Ciclo Superior en Imaxe/Iluminación, Captación e Tratamento da Imaxe Listas
2018C029 Ciclo Superior en Integración Social Listas
2018C031 Ciclo Superior en Análise e Control/Laboratorio de Análise e Control de Calidade Listas
2018C037 Ciclo Superior en Paisaxismo e Medio Rural Listas
2018C040 Ciclo Superior en Produción de Audiovisuais e Espectáculos/Produción de Audiovisuais, Radio e Espectáculos Listas
2018C048 Ciclo Superior en Saúde Ambiental Listas
2018C049 Ciclo Superior en Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos Listas
2018C053 Ciclo Superior en Xestión Forestal e do Medio Natural/Xestión e Organización dos Recursos Naturais e Paisaxísticos Listas
2018C056 Diplomatura en Biblioteconomía e Documentación/Grao en Información e Documentación/Licenciatura en Documentación Listas
2018C058 Diplomatura en Xestión e Administración Pública/Grao en Dirección e Xestión Pública Listas
2018C060 Diplomatura/Grao en Educación Social Listas
2018C064 Diplomatura/Grao en Relacións Laborais/Relacións Laborais e Recursos Humanos Listas
2018C066 Diplomatura/Grao en Traballo Social Listas
2018C067 Diplomatura/Grao en Turismo Listas
2018C068 Enxeñería Industrial, orientación en Organización Industrial/Grao en Enxeñería en Organización Industrial Listas
2018C072 Enxeñería Técnica Agrícola/Grao en Enxeñería Agrícola e Agroalimentaria/Grao en Enxeñería Agraria/Enxeñería Agrónoma Listas
2018C073 Enxeñería Técnica de Obras Públicas/Grao en Enxeñería de Obras Públicas/Grao en Enxeñería Civil/Enxeñería de Camiños, Canais e Portos Listas
2018C079 Enxeñería Técnica Forestal/Grao en Enxeñería Forestal e do Medio Natural/Grao en Enxeñería Forestal/Enxeñería de Montes Listas
2018C081 Enxeñería Técnica Industrial en Mecánica/Enxeñería Industrial, orientación en Mecánica/Grao en Enxeñería Mecánica Listas
2018C084 Grao en Arquitectura/Arquitectura Listas
2018C087 Grao en Dereito/Licenciatura en Dereito Listas
2018C089 Grao en Enxeñería de Edificación/Arquitectura Técnica/Arquitectura Técnica en Execución de Obras Listas
2018C093 Licenciatura en Filoloxía Galega/Grao en Lingua e Literatura Galegas Listas
2018C095 Licenciatura en Filoloxía Inglesa/Grao en Lingua e Literatura Inglesas Listas
2018C097 Licenciatura en Humanidades/Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural Listas
2018C098 Licenciatura en Psicopedagoxía Listas
2018C101 Licenciatura/Grao en Administración e Dirección de Empresas Listas
2018C103 Licenciatura/Grao en Bioloxía Listas
2018C104 Licenciatura/Grao en Ciencias Ambientais Listas
2018C105 Licenciatura/Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Listas
2018C107 Licenciatura/Grao en Ciencias Políticas e da Administración Listas
2018C108 Licenciatura/Grao en Comunicación Audiovisual Listas
2018C109 Licenciatura/Grao en Economía Listas
2018C114 Licenciatura/Grao en Historia/Grao en Xeografía e Historia Listas
2018C115 Licenciatura/Grao en Historia da Arte Listas
2018C117 Licenciatura/Grao en Pedagoxía Listas
2018C119 Licenciatura/Grao en Publicidade e Relacións Públicas Listas
2018C121 Licenciatura/Grao en Tradución e Interpretación Listas
2018C122 Licenciatura/Grao en Xornalismo Listas
2018C123 Mestre (especialidade en Educación Infantil)/Grao en Educación Infantil Listas
2018C124 Mestre (especialidade en Educación Primaria)/Grao en Educación Primaria Listas