Plan de Práctica Laboral en empresas 2018

A Deputación de Pontevedra pon en marcha o Plan de práctica laboral en colaboración coas empresas, corporacións sectoriais e organizacións non gobernamentais da provincia de Pontevedra para 2018.

Distribúense 400 bolsas de práctica laboral co obxecto de que mozas e mozos con titulación universitaria ou de formación profesional de ciclo superior, sen experiencia laboral previa, poidan completar a súa formación académica en áreas de coñecemento ou actividades que axuden á súa futura incorporación ao mercado de traballo. Para iso seleccionaranse as empresas, corporacións sectoriais e organizacións non gobernamentais da provincia de Pontevedra máis capacitadas, que deberán comprometerse a facilitar a realización da práctica laboral no seu centro de traballo e a desenvolver un proxecto ou programa formativo que lles permita ás bolseiras e bolseiros exercer competencias e colaborar no desenvolvemento de actividades profesionais que faciliten a súa empregabilidade.

O prazo de presentación de solicitudes é do 10 ao 29 de maio de 2018.

Documentación que se debe presentar co formulario de solicitude:

 • Copia compulsada da tarxeta de identificación fiscal
 • Para as empresas ou entidades que estean obrigadas a inscribirse no Rexistro Mercantil, nota simple informativa do Rexistro Mercantil referente aos datos actualizados sobre a denominación social, domicilio social, obxecto social e órganos de administración da entidade
 • Para as demais entidades, corporacións sectoriais (colexios profesionais, cámaras oficiais, confrarías, comunidades e federacións deportivas) ou organizacións non gobernamentais (asociacións sen ánimo de lucro), certificado de inscrición no rexistro público correspondente xunto cunha certificación do secretario da entidade na que se especifiquen a denominación, domicilio, obxecto e órganos de administración da entidade
 • No caso de persoas traballadoras autónomas, copia da alta no imposto de actividades económicas (IAE) ou en Facenda (modelo 036)
 • Proxecto da práctica laboral que se desenvolverá, no que se especificarán o perfil das persoas bolseiras (titulación universitaria ou de ciclo superior de FP), o contido das tarefas obxecto de realización pola persoa bolseira solicitada, centro de traballo, departamento, equipo de traballo, horario, sistemas de titorías da formación práctica e criterios de avaliación para comprobar os resultados da aprendizaxe e a adquisición de competencias profesionais
 • Identificación do persoal técnico da entidade que actuará como persoa titora e que se encargará da formación práctica e da supervisión e apoio técnico á persoa bolseira, así como da distribución e avaliación das tarefas que se lle encomenden. Acreditarase a súa cualificación para levar a cabo o labor de titorización mediante a presentación de documento xustificativo (copia da titulación, contrato de traballo ou cargo na empresa, que deberá estar relacionado co obxecto da bolsa)
 • Aquelas entidades que fosen seleccionadas no Plan de práctica laboral 2016 e que manifestasen o seu compromiso de contratación coa persoa bolseira adxudicada deberán presentar a documentación que acredite a relación contractual establecida, que nunca poderá ser por un período inferior a un mes e a duración da xornada laboral nunca poderá ser inferior ao 50 % da xornada laboral prevista no convenio colectivo correspondente
 • Declaración responsable de asumir o compromiso de non extinguir contratos laborais vixentes de persoal coa mesma titulación ou que ocupe postos similares
 • Declaración responsable de non ter despedido de forma improcedente a ningún membro do persoal da entidade correspondente da mesma titulación ou que ocupe postos similares nos seis meses anteriores á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes
 • Declaración responsable de manter os requisitos esixidos nas bases durante o período de vixencia da bolsa; deberá informar de calquera variación das circunstancias a Deputación de Pontevedra
  As declaracións responsables inclúense no modelo de solicitude

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes farase pública na web da Deputación a relación provisional das entidades admitidas e das excluídas nesta convocatoria, e indicaranse, en cada caso, os motivos da exclusión. As entidades excluídas disporán dun prazo de dez días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da mencionada lista, para emendar os motivos de exclusión.

Última modificación: luns, 22 outubro 2018