Datos da empresa

Enderezo do centro de traballo

Non Si
Non Si
Non Si
Non Si

Datos da persoa representante legal

Perfil das persoas bolseiras

* Titulación da persoa bolseira

Titulación da persoa bolseira 2

En caso de querer algunha titulación que non aparece na listaxe mandar a proposta ao correo electrónico promociondoemprego@depo.es

Proxecto de práctica laboral

Perfil da persoa titora e sistema de titorías

Sistema de titorías

* Empregabilidade

* Outras melloras que ofrece a empresa

Non Si

* Participación en programas de prácticas con institucións públicas

* Declaracións responsables

Declaro que a empresa solicitante reúne todos os requisitos da convocatoria

Declaro que acepto, en nome e representación da empresa solicitante, o compromiso de someterme ás normas da convocatoria

Declaro que todos os datos obrantes neste apartado son veraces

Declaro que non despedín de forma improcedente a ningún traballador da mesma titulación ou persoa que ocupase un posto similar nos seis meses anteriores á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes

Declaro asumir o compromiso de non extinguir contratos laborais vixentes de persoal coa mesma titulación ou que ocupe postos similares

Declaro manter os requisitos esixidos nas bases durante o período de vixencia da bolsa, debendo informar de calquera variación das circunstancias

Obrigas que asume a empresa

Realizar a actividade que fundamenta a convocatoria deste Plan de práctica laboral vinculada á titulación do bolseiro asignado

Designar un ou varios traballadores técnicos da empresa con experiencia profesional e coñecementos necesarios para actuar como titores, que se encargarán de dirixir, controlar e supervisar o programa de práctica laboral

Facilitarlle ó bolseiro os medios técnicos necesarios para desenvolver as súas tarefas

Comunicarlle á Deputación aquelas modificacións substantivas que lle afecten á realización das prácticas, así coma as renuncias á/s bolsa/s

As recollidas nas bases da convocatoria

NOTA: Os campos marcados con * son obrigatorios