Órganos de Goberno

Pleno

O Pleno é o órgano colexiado de goberno e ten as funcións de aprobar as actuacións e as políticas institucionais da Deputación. Está composto por 27 deputados, representantes de todo o territorio, e presidido pola súa presidenta.
Entre as súas funcións principais destacan:

  • A organización da Deputación
  • A aprobación e modificación dos orzamentos
  • A aprobación dos plans de carácter provincial
  • A adquisición e alleamento de bens

O Pleno, para o mandato 2015-2019, constituíuse na sesión de 17 de xullo de 2015.

As sesións ordinarias do Pleno terán lugar o último venres de cada mes, ás 12:00 horas. Se a data prevista coincide cun día festivo será a Xunta de Voceiros a que estableza o día no que terá lugar.

Presidenta:

Vicepresidente:

Deputadas e deputados