Pleno

Representantes de órganos colexiados

ORGANISMO REPRESENTANTES
Comisión de Coordinación de Sistemas de Información Xeográfica e Cartográfica Titular: Carlos López Font
Suplente: María Montserrat Magallanes Álvarez
Comisión Superior de Urbanismo de Galicia Carlos López Font
Comisión Territorial do Patrimonio Histórico Titular: Xosé Leal Fariña
Suplente: Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo
Comité Provincial de Caza  Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo
Comité Provincial da Cruz Vermella Española Eva María Villaverde Pego
Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia Titular: Francisco Javier Dios Pomares
Suplente: Digna Rosa Rivas Gómez
Consello Galego de Saúde María Isaura Abelairas Rodríguez
Consello de Goberno do Organismo Autónomo "Pazo da Cultura de Pontevedra" Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo
Consello Provincial de Servizos Sociais Titular: Eva María Villaverde Pego
Suplente: Uxío Benítez Fernández
Consello Rede de Dinamización Lingüística Titular: Xosé Leal Fariña
Suplente: Eva María Villaverde Pego
Consello Técnico Asesor da Misión Biolóxica de Galicia Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo
Consello Territorial da Propiedade Inmobiliaria de Pontevedra Francisco Javier Dios Pomares
Consello Territorial da Propiedade Inmobiliaria de Vigo Carlos López Font
Consorcio para o Servizo contra Incendios e Salvamento das Comarcas do Baixo Miño, O Condado e A Louriña Titular: Carlos López Font
Suplente: María Montserrat Magallanes Álvarez
Consorcio para o Servizo contra Incendios e Salvamento das Comarcas de Deza, Tabeirós e Terra de Montes Titulares: Carlos López Font e Francisco Javier Dios Pomares
Suplentes: Digna Rosa Rivas Gómez e Consuelo Besada Lores
No Consello Consultivo: os mesmos
Consorcio para o Servizo contra Incendios e Salvamento da Comarca do Morrazo Titulares: Carlos López Font, Francisco Javier Dios Pomares e Consuelo Besada Lores
Suplentes: Digna Rosa Rivas Gómez, Santos Héctor Rodríguez Díaz e María Isaura Abelairas Rodríguez
Consorcio para o Servizo contra Incendios e Salvamento da Comarca do Salnés Titulares: Carlos López FontFrancisco Javier Dios Pomares e Consuelo Besada Lores
Suplentes: Digna Rosa Rivas GómezSantos Héctor Rodríguez Díaz e María Isaura Abelairas Rodríguez
Consorcio Provincial de Pontevedra para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento Suplentes: Santos Héctor Rodríguez Díaz
Consorcio Zona Franca de Vigo María del Carmen Silva Rego
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade Eva María Villaverde Pego
Instituto Feiral de Vigo (IFEVI) Ángel Rivas González
Padroado da Escola Universitaria de Enfermería Eva María Villaverde Pego
Padroado da "Fundación Democracia y Gobierno Local" Juan Antonio González Pérez
Padroado da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada Francisco Javier Dios PomaresConsuelo Besada LoresDigna Rosa Rivas Gómez
Comité Executivo da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada Consuelo Besada Lores
Padroado da Fundación Fexdega Digna Rosa Rivas Gómez e María Montserrat Magallanes Álvarez
Padroado Municipal "Monte Santa Trega" (A Guarda) Uxío Benítez Fernández
Padroado da Universidade Nacional de Educación a Distancia María del Carmen Silva Rego
Padroado do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia Xosé Leal Fariña
Sección Provincial do Consello de Empadroamento do INE Titular: Digna Rosa Rivas Gómez
Suplente: Carlos López Font
Sociedade de Garantía Recíproca da Pequena e Mediana Empresa de Pontevedra e Ourense (SOGARPO) Santos Héctor Rodríguez Díaz
Xestur Pontevedra, S. A. María Montserrat Magallanes Álvarez
Xunta Consultiva do Parque Natural do Monte Aloia Uxío Benítez Fernández
Padroado da Fundación Laxeiro Ángel Rivas González
Padroado da Fundación Semana Verde Carlos López Font
Francisco Javier Dios Pomares
Club Financeiro de Vigo Santos Héctor Rodríguez Díaz
Xunta de Accionistas da sociedade "Cidade Universitaria, S.A." Carlos López Font
Asociación galego ó Circulo Financeiro de Galicia Santos Héctor Rodríguez Díaz

 

Última modificación: martes, 13 novembro 2018