Practicum Depo

Durante a mobilidade

 • Cumprir con todos os compromisos derivados do convenio de subvención (Modelo de convenio de subvención Erasmus+ Formación Profesional para estudos e/ou prácticas) e outros acordos negociados para a súa estancia e facer todo o que estea na súa man para que a estancia sexa satisfactoria.
 • Comunicar calquera modificación ou cambio nas condicións da mobilidade.
 • Comunicarlles, o máis axiña posible, a todas as entidades participantes na mobilidade calquera incidencia significativa ou situación excepcional e imprevisible que se produza.
 • Cumprir coas normas e/ou regulamentos da empresa ou organismo de acollida das prácticas e cos seus códigos de conduta e confidencialidade.
 • Asegurarse de que a organización intermediaria lle remite á Deputación de Pontevedra o seu certificado de incorporación ás prácticas (Enrolment Certificate) no prazo de 15 días desde a incorporación.
 • Asegurarse de que todos os documentos e as súas modificacións que interveñen na mobilidade lle son remitidos en prazo pola organización intermediaria e a empresa de prácticas á Deputación de Pontevedra.
 • Seguir formándose mediante a plataforma OLS (Online Linguistic Support) durante toda a mobilidade, accedendo frecuentemente e facendo uso dos recursos nela ofertados.
 • Asegurarse de que a organización intermediaria lle remite á Deputación de Pontevedra o seu certificado de fin de estancia na empresa de prácticas.
 • Manter activas todas as contas de correo electrónico, os teléfonos e os datos de contacto subministrados e, no caso de producirse algún cambio, comunicárllelo a todas as entidades que interveñen na mobilidade no prazo de 48 horas. 
 • Remitirlles por correo electrónico, ao longo da primeira semana de prácticas, tanto á Deputación coma ao centro educativo, os datos de contacto do titor ou a titora de prácticas na empresa ou institución de acollida das prácticas.
 • Participar regularmente no grupo de LinkedIn do proxecto para compartir experiencias, enquisas de satisfacción e para un aproveitamento en liña.
 • Presentar na empresa de prácticas, ao finalizar o período de formación, un informe final detallado sobre as actividades realizadas e as tarefas completadas.

O cumprimento de todas estas obrigas é indispensable para poder recibir o importe total da axuda. Poderáselles esixir aos estudantes que non presenten os informes o reembolso total ou parcial da subvención recibida.

Última modificación: xoves, 26 novembro 2015

 

 • erasmus +


 • Este proxecto foi financiado co apoio da Comisión Europea. Esta comunicación é responsabilidade exclusiva do seu autor. A Comisión non é responsable do uso que poida facerse da información aquí difundida.