Practicum Depo

Outras obrigas

  • Recompilar, custodiar e remitir todos os documentos xustificativos dos gastos realizados durante a mobilidade que son obxecto de axuda por parte do programa, coma facturas, xustificantes bancarios de pagamento, tarxetas de embarque ou alugamento, que lle serán reclamados pola Deputación de Pontevedra durante a mobilidade ou no mes seguinte ao da finalización desta. 
  • A conta bancaria que figura na solicitude do participante debe permanecer activa incluso despois de terminar a mobilidade, ata recibir a última transferencia.
  • Comprobar asiduamente a conta de enderezo electrónico á que se envían todas as comunicacións e ver que non se rexeitan as mensaxes entrantes.
  • Para calquera comunicación coa Deputación de Pontevedra a través do correo electrónico no inicio da mensaxe incluiranse sempre o nome e apelidos, a cidade de destino e a empresa de prácticas.
  • Cumprir con todos os requisitos de envío e/ou elaboración de todas as memorias, informes ou documentos solicitados pola Deputación de Pontevedra ou por outro socio, necesarios para a xestión da mobilidade, tanto durante coma despois da súa realización.

O cumprimento de todas estas obrigas é indispensable para poder recibir o importe total da axuda. Poderáselles esixir aos estudantes que non presenten os informes o reembolso total ou parcial da subvención recibida.

Última modificación: venres, 27 novembro 2015

 

  • erasmus +


  • Este proxecto foi financiado co apoio da Comisión Europea. Esta comunicación é responsabilidade exclusiva do seu autor. A Comisión non é responsable do uso que poida facerse da información aquí difundida.