Practicum Depo

Axudas de mobilidade

Que gastos cobre a axuda de mobilidade?

Cada participante recibe unha axuda de apoio individual destinada a cubrir os gastos de aloxamento e manutención, seguro e transportes locais, e unha axuda para os gastos de viaxe, para o desprazamento de ida e o de volta entre a cidade de orixe e a de destino.

A axuda destinada ao apoio individual calcúlase en función do número de días da mobilidade e en función das táboas establecidas para cada país.    

A axuda para os gastos de viaxe é unha cantidade fixa que se establece en función da distancia en quilómetros desde o punto de orixe ata o de destino.

A axuda de mobilidade pode non cubrir todos os gastos nos que incorran as persoas participantes.

Os importes individuais da axuda detállanse na cláusula 3 do Convenio de subvención Erasmus+ Formación Profesional para estudos e/ou prácticas.

As axudas de mobilidade concedidas ás persoas participantes están financiadas co apoio da Comisión Europea.

Pódese recibir algunha axuda económica por parte da empresa de prácticas?

A empresa de prácticas é libre á hora de decidir pagarlle ao participante algunha axuda económica para sufragar os gastos da estancia.

Esta axuda económica é compatible coa que presta o programa Eramus+.

Última modificación: venres, 27 novembro 2015

 

  • erasmus +


  • Este proxecto foi financiado co apoio da Comisión Europea. Esta comunicación é responsabilidade exclusiva do seu autor. A Comisión non é responsable do uso que poida facerse da información aquí difundida.