Practicum Depo

Outras cuestións

Como se recoñecen as prácticas realizadas?

Mediante os seguintes instrumentos de recoñecemento da formación e competencias adquiridas durante a mobilidade:

  • Documento de mobilidade Europass
  • Certificado de fin de estancia na empresa
  • Diploma de aproveitamento de prácticas no estranxeiro expedido pola Deputación de Pontevedra

Como se xestiona o aloxamento no destino e a viaxe?

Son as propias persoas beneficiarias do proxecto as que teñen que responsabilizarse persoalmente de xestionar, reservar e comprar os billetes para os diferentes medios de transporte necesarios para chegar á cidade de prácticas. O mesmo acontece co aloxamento.

Para realizar estes trámites os alumnos disporán de información que lles subministrarán as organizacións intermediarias en destino e a Deputación de Pontevedra.

Que seguro de viaxe me cobre durante a mobilidade?

Para garantir a seguridade cada persoa participante ten que contar cun seguro de viaxe que contemple: gastos médicos, cirúrxicos, farmacéuticos, de hospitalización, de ambulancia, de repatriación ou transporte de feridos, enfermos ou falecidos, de desprazamento dun acompañante e gastos de estancia, de regreso no caso de falecemento dun familiar, de envío de medicamentos, de accidentes, enfermidade, invalidez e responsabilidade civil durante toda a mobilidade.

Ademais, cada persoa participante deberá tramitar a tarxeta sanitaria europea, no caso de ter dereito a ela.

Última modificación: mércores, 02 decembro 2015

 

  • erasmus +


  • Este proxecto foi financiado co apoio da Comisión Europea. Esta comunicación é responsabilidade exclusiva do seu autor. A Comisión non é responsable do uso que poida facerse da información aquí difundida.