dos Premios Provinciais á Xuventude

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

Información de contacto

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (acreditar a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

* ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE

As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coas administracións públicas deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente. As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición das persoas interesadas no Servizo de Notificacións Electrónicas para que poidanacceder ao seu contido de forma voluntaria.

COMPROBACIÓN DE DATOS

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os devanditos documentos

OPÓÑOME Á CONSULTA

NIF da persoa solicitante

NIF das persoas representantes, de ser o caso

Certificado de residencia das persoas solicitantes

DOCUMENTACIÓN

 • Persoa física:

  • En caso de optar á categoría 2 (iniciativa empresarial), a documentación que acredite a alta no réxime especial de traballadoras e traballadores autónomos

  • En caso de optar á categoría 5 (traballo musical), no caso de grupos modelo normalizado de autorización para a comprobación de datos (anexo II) debidamente cuberto de todas integrantes do grupo

  • Persoa xurídica:

   • En caso de optar a categoría 2 (iniciativa empresarial):

    • Modelo normalizado de autorización para a comprobación de datos (anexo II) debidamente cuberto de todas as persoas socias

    • Copia da escritura de constitución da sociedade e dos seus estatutos

    • Copia do certificado de inscrición no Rexistro mercantil

   • En caso de optar a categoría 1 (iniciativa social):

    • Modelo normalizado de autorización para a comprobación de datos (anexo II) debidamente cuberto de todos os membros da Xunta directiva

    • Copia dos estatutos da entidade

    • Copia do certificado de inscrición no rexistro correspondente

   • Centro educativo que opte á categoría 4 (educación en valores):

    • Certificado emitido pola Secretaría do centro que acredite o persoal docente que participou no desenvolvemento da iniciativa, no que se especifiquen nome, apelidos e NIF de cada docente participante, así como do alumnado que traballase no proxecto.

PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento

Deputación de Pontevedra

Finalidades do tratamento

Tramitar as solicitudes de información e as comunicacións dirixidas á persoa delegada de protección de datos

Lexitimación para o tratamento

Consentimento inequívoco da persoa interesada

Destinatarios dos datos

Non se prevén

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revocar o consentimento segundo o previsto en https://depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.depo.gal/proteccion-de-datos