Premios Sofía Novoa

Convocatoria

Datos persoais

Información de contacto

* Declaracións xuradas

Que o TFG/TFM presentado é orixinal e non infrinxe dereitos de terceiras persoas e autoriza a Deputación de Pontevedra a publicalo se é premiado, facendo constar a súa autoría.

Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Estar ao día no pagamento de obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social e non ter débedas de ningún tipo coa Deputación de Pontevedra.

Que acepta as bases da convocatoria, asumindo o compromiso de cumprir as condicións da subvención.

Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

Responsable do tratamento

Deputación de Pontevedra

Finalidades do tratamento

Xestionar o presente procedemento e levar a cabo todas as actuacións administrativas que, no seu caso, se deriven. Así mesmo, a Deputación de Pontevedra, no exercicio das súas competencias, poderá verificar os datos e documentos que a persoa interesada declare na súa solicitude para comprobar a súa exactitude

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poder públicos conferidos ao responsable do tratamento en base á Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións

Destino dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas propias competencias ou cando sexa necesario para que a cidadanía poida acceder de forma integral á información relativa a unha materia

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revocar o consentimento segundo o previsto en https://depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.depo.gal/proteccion-de-datos

NOTA: Os campos marcados con * son obrigatorios

Para termos a seguridade de que es unha persoa real, introduce as letras do código Captcha no campo de texto e, a continuación, fai clic en Enviar