Programa de mantenimiento de los campos de fútbol

Beneficiarios e requisitos

Poderán solicitar estas subvencións todos os concellos da provincia que desexen acollerse a este programa e que cumpran cos seus requisitos.

Obrigas dos beneficiarios

Precisarase o compromiso, no caso de que sexa necesario, de proporcionar o caucho ou area para a receba co obxectivo de mellorar as condicións físico-deportivas da cuberta artificial.

Do mesmo xeito, a limpeza das quenllas perimétricas de drenaxe do campo e a revisión das xuntas da moqueta artificial correrán a cargo do persoal municipal.

No caso dos campos de herba natural, o solicitante proporcionará a semente se esta fose necesaria.

Deberase avisar a Deputación da data en que rematou a actuación, coa achega de fotografías, para xirar visita de comprobación.

Requisitos

Deberase acreditar a titularidade municipal do campo que vaia ser obxecto das actuacións.

As actuacións tamén poderán desenvolverse en campos sobre os que os concellos teñan un dereito real ou persoal do uso da superficie, coa acreditación desta situación mediante unha certificación da Secretaría do Concello.

Os espazos sobre os que se realizarán as actuacións serán sempre de uso público, requisito que deberá garantir o Concello coa correspondente certificación.

Última modificación: martes, 11 agosto 2020