Emprego

Promoción interna Príncipe Felipe

Convocatoria para a selección e posterior nomeamento de directoras e directores dos centros de acollemento de menores de Príncipe Felipe polo procedemento de libre designación con convocatoria pública, entre o persoal funcionario de carreira da Deputación de Pontevedra

Posto de directora/or do Centro Escola Fogar

Posto de directora/or do Centro Infantil

Posto de directora/or da Unidade de Primeira Acollida

Posto de directora/or do Centro Agarimo

Última modificación: xoves, 27 xullo 2017