Normativa

REGULAMENTO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE COLABORACIÓN NO PROCEDEMENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE TRÁFICO

Servizo responsable da iniciativa:

ORAL

Estado actual: Prazo pechado

Prazo:

28/10/2019 – 04/11/2019

INFORMACIÓN SOBRE A NORMA

Antecedentes: A Deputación de Pontevedra-ORAL desempeña as facultades de colaboración no procedemento sancionador en materia de tráfico, así como a competencia de recadación en período voluntario e executivo das sancións de tráfico resultantes, mediante as correspondentes encomendas de xestión e delegacións dos concellos respectivos. O número de concellos da provincia cos que colabora a Deputación a través do servizo ORAL é de 29.

As relacións entre os concellos e a Deputación de Pontevedra-ORAL están reguladas nesta materia polo disposto no Regulamento do servizo de colaboración na xestión das sancións de tráfico, publicado no BOPPO o 23 de xuño de 2010 (Boletín núm. 118/10).

Obxectivos: Precísase impulsar a aprobación dun novo regulamento na materia que permita a delegación íntegra da fase instrutora do procedemento sancionador en materia de tráfico aos concellos que así o determinen por acordo expreso, con pleno respecto á autonomía municipal e, polo tanto, residindo nos propios concellos tanto a fase de inicio do procedemento, coa denuncia da persoa infractora, coma a fase sancionadora, coa resolución final da imposición da sanción da persoa titular da Alcaldía de cada concello. Unha vez notificado o inicio do procedemento, toda a tramitación podería, se así o deciden os concellos, delegarse na Deputación-ORAL.

Con esta nova fórmula preténdese dar resposta ás necesidades dos concellos, liberándoos dos trámites que se deben realizar nestes procedementos e que, pola súa complexidade e curtos prazos en materia de prescrición, fan necesaria unha tramitación áxil e eficaz.

Acceso ao proxecto: regulamento (pdf)

Última modificación: mércores, 06 novembro 2019

Formulario para a remisión de propostas

Datos da persoa solicitante
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Datos da persoa representante
Solicitude
Este campo é obrigatorio.
Examinar
Examinar
Este campo é obrigatorio.

Os campos marcados con * son obrigatorios