Subvencións ás cooperativas agrogandeiras da provincia

Subvencións dirixidas ás cooperativas agrogandeiras da provincia de Pontevedra para investimentos.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal)

O prazo para a presentación de solicitudes empezará a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO e rematará pasados 30 días naturais

Subvencións concedidas polo Servizo de Medio Ambiente (maio) (BOPPO 24/05/2019)

Última modificación: martes, 17 setembro 2019