Imagen representativa del tema Deportes

Subvencións a clubs deportivos que participen en competicións federadas de ámbito inferior a nacional para o ano 2020

Convocatoria de subvencións para clubs deportivos sen ánimo de lucro que participen en competicións federadas de ámbito inferior a nacional para o ano 2020

Esta convocatoria ten por obxecto regular as axudas destinadas a clubs deportivos sen ánimo de lucro da provincia de Pontevedra para apoiar a súa participación en ligas e competicións oficiais de ámbito inferior a nacional para o ano 2020, convocadas por organismos oficiais ou por federacións deportivas galegas nas modalidades con implantación na provincia de Pontevedra.

Advertido erro de transcrición na base 9ª nas bases de Subvencións a clubs deportivos sen ánimo de lucro que participen en competicións federadas de ámbito inferior a nacional para o ano 2020 publicadas no BOPPO núm. 30 de 13 de febreiro de 2020, onde di: "Excepcionalmente, aqueles clubs de modalidades deportivas que se desenvolvan durante o ano natural deberán presentar o certificado da federación correspondente o ano 2019", debe dicir: "Excepcionalmente, aqueles clubs de modalidades deportivas que se desenvolvan durante o ano natural deberán presentar o certificado da federación correspondente o ano 2020"

Subvencións concedidas 2020

GUÍA DE TRAMITACIÓN PARA XUSTIFICACIÓN 2020

Unha vez notificadas as subvencións concedidas, os clubs beneficiarios deberán xustificalas da seguinte maneira:

  • Se a modalidade deportiva se corresponde coa temporada 2019-2020, xustificaranse dentro dos 3 meses seguintes ao remate da temporada, en todo caso ata 0 31 de decembro de 2020
  • Se a modalidade deportiva se corresponde coa temporada 2020 (ano natural), xustificaranse ata o 31 de marzo de 2021 

Para cobrar a subvención as entidades deberán presentar a seguinte documentación obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo "instancia xenérica" dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal):

  • Conta xustificativa  na que se relacionarán os conceptos dos gastos por un importe igual ou superior á subvención concedida pola Deputación, e as axudas solicitadas e recibidas doutras administracións públicas, segundo o establecido no artigo 24.1.B.f. da Ordenanza xeral de subvencións
  • Memoria deportiva do cumprimento da subvención outorgada, na que se indiquen as actividades realizadas e os resultados obtidos na temporada
  • Os clubs que reciban subvencións por un importe superior a 1.500,00 € deberán acreditar a difusión do financiamento a través de calquera medio probatorio (prensa, valados, pancartas, vestimenta deportiva, páxina web etc.)
  • Facturas ou documentos análogos polo importe da subvención concedida, indicando en cada factura o número de unidades, os prezos unitarios e o prezo total de cada unidade
  • Os clubs que acheguen unha declaración xurada cos datos indicados no punto 12 destas bases deberán presentar o certificado da federación correspondente 

Última modificación: venres, 24 xullo 2020