Imagen representativa del tema Deportes

Subvencións para clubs deportivos sen ánimo de lucro que participen en competicións federadas de ámbito inferior a nacional

Convocatoria de subvencións para clubs deportivos sen ánimo de lucro que participen en competicións federadas de ámbito inferior a nacional para o ano 2021

Esta convocatoria ten por obxecto regular as axudas destinadas a clubs deportivos sen ánimo de lucro da provincia de Pontevedra para apoiar a súa participación en ligas e competicións oficiais de ámbito inferior a nacional para o ano 2021, convocadas por organismos oficiais ou por federacións deportivas galegas nas modalidades con implantación na provincia de Pontevedra.

Subvencións concedidas 2021

GUÍA DE TRAMITACIÓN PARA XUSTIFICACIÓN 2021

Unha vez notificadas as subvencións concedidas, os clubs beneficiarios deberán xustificalas da seguinte maneira:

 • Se a modalidade deportiva se corresponde coa temporada 2020-2021, xustificaranse dentro dos 3 meses seguintes ao remate da temporada, en todo caso ata o 31 de decembro de 2021
 • Se a modalidade deportiva se corresponde coa temporada 2021 (ano natural), xustificaranse ata o 31 de marzo de 2022

Para cobrar a subvención as entidades deberán presentar a seguinte documentación obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo "instancia xenérica" dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra: (https://sede.depo.gal):

 • Conta xustificativa  ), na que se relacionarán os conceptos dos gastos por un importe igual ou superior á subvención concedida pola Deputación, e as axudas recibidas doutras administracións públicas, segundo o establecido no artigo 24.1.B.f. da Ordenanza xeral de subvencións
 • Memoria deportiva na que se indiquen as actividades realizadas e os resultados obtidos e a xustificación das medidas de difusión establecidas por medio de fotografías onde se vexa de forma clara cada unha das actuacións requeridas.
 • Medidas de difusión e publicidade:
  • Clubs ou entidades deportivas de ámbito inferior a nacional que reciban subvenciones por un importe igual ou superior a 1.500,00 €:
   • Deberán incorporar a imaxe da Deputación de Pontevedra nas camisetas oficiais do equipo polo que se recibe a subvención, nun lugar visible e de forma proporcional ao resto das administracións
   • Os clubs que utilicen unha instalación deportiva como locatarios deberán incorporar alo menos unha lona coa imaxe corporativa de 3 x 1 metros
   • Incorporar a imaxe corporativa na páxina web e nas redes sociais
  • Clubs da modalidade de fútbol na categoría preferente:
   • Os clubs da modalidade de fútbol que compitan na categoría preferente deberán incorporar a imaxe corporativa da Deputación de Pontevedra nas camisetas oficiais do equipo de preferente, cunha medida mínima de 25x8 cm (preferiblemente na parte dianteira da camiseta)
   • Incorporar a imaxe da Deputación de Pontevedra nas camisetas de competición do resto dos equipos do club, na medida na que sexa posible, nun lugar visible e de forma proporcional ao resto de administracións
   • Incorporar catro lonas publicitarias coa imaxe da Deputación de Pontevedra de 3 x 1 metros en cada lateral do campo
   • Incorporar a imaxe corporativa na páxina web e nas redes sociais

Os logotipos oficiais que se deben inserir están dispoñibles en www.depo.gal (área de descargas/imaxe institucional).

 • Facturas ou documentos análogos polo importe da subvención concedida, indicando en cada factura o número de unidades, os prezos unitarios e o prezo total de cada unidade
 • Os clubs que achegaron unha declaración xurada das licenzas deberán presentar o certificado da federación correspondente 

Última modificación: mércores, 02 xuño 2021