Imagen representativa del tema Deportes

Subvencións a clubs deportivos que participen en competicións federadas de ámbito inferior a nacional para o ano 2019

Convocatoria de subvencións para clubs deportivos sen ánimo de lucro que participen en competicións federadas de ámbito inferior a nacional para o ano 2019

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal), de acordo co establecido no artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPACAP)

Subvencións concedidas

 

GUÍA DE TRAMITACIÓN PARA XUSTIFICACIÓN

Para proceder ao cobro da subvención os clubs deberán presentar a seguinte documentación obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo "instancia xenérica" dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal), anexando a seguinte documentación:

  • Conta xustificativa na que se relacionarán os conceptos dos gastos por importe igual ou superior á subvención concedida pola Deputación, mais as axudas solicitadas e recibidas doutras administracións públicas (Anexo IV)
  • Toma de razón na contabilidade do club (Anexo III)
  • Memoria deportiva na que se indiquen as actividades realizadas e os resultados obtidos na temporada
  • Os clubs que reciban subvencións por importe superior a 1.500,00 € deberán acreditar a difusión do financiamento a través de calquera medio probatorio (prensa, valos, pancartas, vestimenta deportiva, páxina web...)
  • Facturas orixinais ou copias cotexadas polo importe da subvención concedida, indicando en cada factura o número de unidades, os prezos unitarios e o prezo total
  • Os clubs que presentaron unha declaración xurada do 2019 cos datos deportivos do club (nivel de competición, licencias, categorías…) deberán enviar o certificado da Federación correspondente segundo a súa modalidade deportiva (Anexo II)

Anexos subvención para clubs deportivos sen ánimo de lucro para fase xustificativa

Última modificación: xoves, 13 xuño 2019