Imagen representativa del tema Deportes

Subvencións a clubs deportivos que participen en competicións federadas de ámbito inferior a nacional para o ano 2021

Convocatoria de subvencións para clubs deportivos sen ánimo de lucro que participen en competicións federadas de ámbito inferior a nacional para o ano 2021

Esta convocatoria ten por obxecto regular as axudas destinadas a clubs deportivos sen ánimo de lucro da provincia de Pontevedra para apoiar a súa participación en ligas e competicións oficiais de ámbito inferior a nacional para o ano 2021, convocadas por organismos oficiais ou por federacións deportivas galegas nas modalidades con implantación na provincia de Pontevedra.

Subvencións concedidas 2020

GUÍA DE TRAMITACIÓN PARA XUSTIFICACIÓN 2020

Unha vez notificadas as subvencións concedidas, os clubs beneficiarios deberán xustificalas da seguinte maneira:

  • Se a modalidade deportiva se corresponde coa temporada 2019-2020, xustificaranse dentro dos 3 meses seguintes ao remate da temporada, en todo caso ata 0 31 de decembro de 2020
  • Se a modalidade deportiva se corresponde coa temporada 2020 (ano natural), xustificaranse ata o 31 de marzo de 2021 

Para cobrar a subvención as entidades deberán presentar a seguinte documentación obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo "instancia xenérica" dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal):

  • Conta xustificativa  na que se relacionarán os conceptos dos gastos por un importe igual ou superior á subvención concedida pola Deputación, e as axudas solicitadas e recibidas doutras administracións públicas, segundo o establecido no artigo 24.1.B.f. da Ordenanza xeral de subvencións
  • Memoria deportiva do cumprimento da subvención outorgada, na que se indiquen as actividades realizadas e os resultados obtidos na temporada
  • Os clubs que reciban subvencións por un importe superior a 1.500,00 € deberán acreditar a difusión do financiamento a través de calquera medio probatorio (prensa, valados, pancartas, vestimenta deportiva, páxina web etc.)
  • Facturas ou documentos análogos polo importe da subvención concedida, indicando en cada factura o número de unidades, os prezos unitarios e o prezo total de cada unidade
  • Os clubs que acheguen unha declaración xurada cos datos indicados no punto 12 destas bases deberán presentar o certificado da federación correspondente 

Última modificación: martes, 02 marzo 2021