Imagen representativa del tema Deportes

Subvencións a clubs deportivos que participen en competicións federadas de ámbito inferior a nacional para o ano 2020

Convocatoria de subvencións para clubs deportivos sen ánimo de lucro que participen en competicións federadas de ámbito inferior a nacional para o ano 2020

Esta convocatoria ten por obxecto regular as axudas destinadas a clubs deportivos sen ánimo de lucro da provincia de Pontevedra para apoiar a súa participación en ligas e competicións oficiais de ámbito inferior a nacional para o ano 2020, convocadas por organismos oficiais ou por federacións deportivas galegas nas modalidades con implantación na provincia de Pontevedra.

Advertido erro de transcrición na base 9ª nas bases de Subvencións a clubs deportivos sen ánimo de lucro que participen en competicións federadas de ámbito inferior a nacional para o ano 2020 publicadas no BOPPO núm. 30 de 13 de febreiro de 2020, onde di: "Excepcionalmente, aqueles clubs de modalidades deportivas que se desenvolvan durante o ano natural deberán presentar o certificado da federación correspondente o ano 2019", debe dicir: "Excepcionalmente, aqueles clubs de modalidades deportivas que se desenvolvan durante o ano natural deberán presentar o certificado da federación correspondente o ano 2020"

Subvencións concedidas

 

GUÍA DE TRAMITACIÓN PARA XUSTIFICACIÓN 2019

Para proceder ao cobro da subvención os clubs deberán presentar a seguinte documentación obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo "instancia xenérica" dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal), anexando a seguinte documentación:

  • Conta xustificativa na que se relacionarán os conceptos dos gastos por importe igual ou superior á subvención concedida pola Deputación, mais as axudas solicitadas e recibidas doutras administracións públicas (Anexo IV)
  • Toma de razón na contabilidade do club (Anexo III)
  • Memoria deportiva na que se indiquen as actividades realizadas e os resultados obtidos na temporada
  • Os clubs que reciban subvencións por importe superior a 1.500,00 € deberán acreditar a difusión do financiamento a través de calquera medio probatorio (prensa, valos, pancartas, vestimenta deportiva, páxina web...)
  • Facturas orixinais ou copias cotexadas polo importe da subvención concedida, indicando en cada factura o número de unidades, os prezos unitarios e o prezo total
  • Os clubs que presentaron unha declaración xurada do 2019 cos datos deportivos do club (nivel de competición, licencias, categorías…) deberán enviar o certificado da Federación correspondente segundo a súa modalidade deportiva (Anexo II)

Anexos subvención para clubs deportivos sen ánimo de lucro para fase xustificativa 2019 

Última modificación: venres, 14 febreiro 2020