Imagen representativa del tema Deportes

Subvencións para a organización de campionatos, eventos e actividades deportivas da provincia de Pontevedra

A Deputación de Pontevedra ten atribuídas pola Lei do deporte de Galicia as competencias de fomentar, promover e difundir o deporte na provincia; por iso, desde esta Administración débese facilitar a práctica da actividade física e deportiva, co principal obxectivo de mellorar a condición física e a ocupación activa do tempo libre.

O seu obxectivo principal é lograr unha programación deportiva que poña de relevancia o papel do deporte como impulsor do desenvolvemento social, indicador da calidade de vida, e como dinamizador do emprego e do crecemento sostible do territorio e da súa sociedade.

Así mesmo, buscan a implicación de todos os axentes sociais, económicos e institucionais da provincia de Pontevedra a través da posta en marcha de axudas que permitan definir o contido deportivo da provincia, desde unha perspectiva ampla, multidisciplinar, plural e diversa e, ao mesmo tempo, impulsar o desenvolvemento sostible do territorio.

Subvencións concedidas e non concedidas 2021

GUÍA DE TRAMITACIÓN PARA A XUSTIFICACIÓN

Para cobrar a subvención as entidades deberán presentar obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo "instancia xenérica", dispoñible en https://sede.depo.gal , a seguinte documentación:

 • Conta xustificativa  dos gastos e ingresos:
  • Na que se determinarán os gastos totais da finalidade subvencionada, detallando as facturas ou documentos con valor probatorio no ámbito mercantil e administrativo
  • Na que se determinarán os ingresos totais obtidos para a actividade subvencionada (financiamento propio, financiamento doutras administracións publicas, de particulares ou calquera outro financiamento)
 • Facturas ou documentos análogos con valor probatorio no ámbito mercantil e administrativo polo importe da subvención concedida, indicando en cada factura o número de unidades, os prezos unitarios destas e o custo total de cada unidade. Non se admitirán como xustificación as nóminas do persoal propio da entidade. Só se aceptarán as nóminas do persoal contratado especificamente para desenvolver a actividade subvencionada. As facturas presentadas para xustificar as subvencións con data posterior á finalización do prazo de xustificación non terán en ningún caso carácter de gasto subvencionable
 • Memoria deportiva do campionato, evento ou actividade deportiva do cumprimento das condicións establecidas nestas bases, na que se indiquen as actividades realizadas, os resultados obtidos e a xustificación das medidas de difusión establecidas por medio de fotografías onde se vexa de forma clara e inequívoca cada unha das actuacións requiridas
 • Os gastos xustificados deberán axustarse aos conceptos incluídos no orzamento inicial, cunha porcentaxe de desviación máxima, entre os distintos conceptos, do 20 %
 • Os gastos que figuren na conta xustificativa aboaránselles ás persoas beneficiarias preferiblemente antes da presentación da xustificación da subvención pero, en todo caso, no prazo máximo de 1 mes desde a percepción dos fondos. O gasto non pagado ou pagado fóra deste prazo non se considerará subvencionable
 • As persoas beneficiarias das subvencións provinciais deben empregar, con carácter xeral, formas de pagamento a terceiras persoas que se poidan acreditar mediante un documento expedido por unha entidade financeira no que queden identificados a ou o beneficiario, o importe e a data de pagamento (cartóns bancarios de crédito ou débito, talóns nominativos, transferencias bancarias etc.). Só excepcionalmente se poderá empregar o pagamento en metálico cando non sexa posible outra forma alternativa. O incumprimento desta disposición para algún gasto implicará que este se considere non subvencionable, sempre que supere o importe de novecentos (900,00) euros
 • Para cobrar a axuda concedida as entidades deberán estar ao corrente das súas obrigas fiscais coa Axencia Estatal Tributaria, coa Facenda autonómica, coa Seguridade Social e coa Deputación, situación que determinará de oficio a propia institución provincial
 • Acreditar a debida difusión do financiamento por parte da Deputación para esta actividade, segundo as medidas expostas no apartado dezaseis das bases reguladoras desta liña de subvención.

Última modificación: xoves, 26 agosto 2021