Imagen representativa del tema Deportes

Subvencións para o deporte náutico

Subvencións para o apoio a clubs deportivos federados de deporte náutico, nas modalidades de remo, vela e piragüismo, para a temporada deportiva 2020-2021 e, no seu caso, a temporada 2021.

Esta convocatoria, destinada a clubs federados da provincia de Pontevedra, ten como obxectivo específico apoiar a súa participación en ligas e competicións oficiais de ámbito provincial, autonómico ou nacional convocadas por federacións deportivas galegas ou nacionais.

Subvencións concedidas

GUÍA DE TRAMITACIÓN PARA A XUSTIFICACIÓN 2021 

Para cobrar a subvención as entidades deberán presentar a seguinte documentación obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo "instancia xenérica", dispoñible en (https://sede.depo.gal):

  • Conta xustificativa, na que se relacionarán os conceptos de gastos por un importe igual ou superior ao orzamento presentado coa solicitude, segundo o modelo previsto nos anexos II e III
  • Facturas ou documentos análogos con valor probatorio no ámbito mercantil e administrativo polo importe da subvención concedida, indicando en cada factura o número de unidades, os prezos unitarios e o prezo total de cada unidade. As devanditas facturas deberán relacionarse consecutivamente ao comezo da conta xustificativa, e terán que entregarse nesa mesma orde e nun só arquivo escaneado. Se se presentan máis facturas das solicitadas, a entidade deberá sinalar cales se utilizan para xustificar a subvención concedida por esta Deputación co fin de evitar duplicidades na xustificación doutras axudas para a mesma finalidade
  • Memoria de actuación xustificativa do cumprimento da subvención outorgada, na que se indiquen exclusivamente as actividades realizadas e os resultados obtidos na temporada subvencionada, segundo o modelo previsto no anexo IV
  • Os clubs que acheguen unha declaración xurada cos datos reflectidos na base décimo segunda deberán acreditar o certificado da federación correspondente
  • Deberán acreditar a debida difusión do financiamento por parte da Deputación para esta actividade, tal e como se indica na base décimo sexta, segundo o modelo previsto no anexo V

Anexos para a xustificación da subvención para clubs deportivos de ámbito náutico 2021: https://sede.depo.gal/web/public/publications/list/forms/FORMS/details/94988410

Última modificación: mércores, 23 xuño 2021