Cultura

Subvencións dirixidas a entidades para as actividades culturais do Ano da Música 2019

Subvencións destinadas a promover e fomentar as actividades culturais enmarcadas dentro do Ano da Música 2019.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra https://sede.depo.gal.

O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte á publicación do extracto de dita convocatoria no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra (BOPPO) e terminará o 15 de abril de 2019

Última modificación: xoves, 10 outubro 2019