Cultura

Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais na provincia

Convocatoria de  axudas económicas para o apoio ao desenvolvemento e á organización de festivais e certames na provincia de Pontevedra durante o 2019.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal)

O prazo para a presentación de solicitudes empezará a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria e o seu extracto no BOPPO e rematará o 8 de marzo de 2019

 

2018

Xustificación

O prazo para a xustificación será ata o 28 de febreiro de 2019

Subvencións concedidas polo Servizo de Cultura e Lingua (xuño) (BOPPO 19/07/2018)

Última modificación: venres, 01 marzo 2019