Subvenciones para ediciones 2019

Subvencións para edicións do Servizo de Patrimonio Bibliográfico e Documental para o ano 2019

Convocatoria do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de subvencións públicas destinadas á edición en formato papel e a edicións audiovisuais, que se editen durante o período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2019, coa finalidade de colaborar na difusión de traballos en lingua galega considerados de interese para a permanencia, recoñecemento e identidade da cultura galega a través do tempo.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal, que unha vez cuberto xerará a solicitude en PDF que deberá ser gardada para a súa presentación electrónica na sede electrónica

Última modificación: xoves, 13 xuño 2019