Taxas

Taxas

Taxa por dereitos de exame

Taxa pola expedición de documentos administrativos

Taxa pola prestación de servizos do Boletín Oficial da Provincia

Taxa polos servizos que se prestan no Centro Príncipe Felipe

Taxa polos servizos que se prestan no Castelo de Soutomaior

Taxa pola autorización de obras nas zonas contiguas ás estradas provinciais

Taxa pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público provincial

Taxa polos servizos facultativos que se prestan nas obras provinciais

Taxa pola expedición de documentos por parte do ORAL

Ordenanza Fiscal Xeral do Órgano de Xestión Tributaria e Recadación de Recursos Locais (ORAL) da Deputación de Pontevedra

Ordenanza fiscal reguladora da taxa polos servizos de xestión, inspección e recadación que se prestan na Deputación

Taxa de matrícula da Escola de Cantería

Última modificación: venres, 24 xaneiro 2020